Upowszechnianie wyników

Upowszechnianie wyników - rezultaty projektu badawczego:


Prezentacja 10 referatów (4 samodzielne, 6 współautorskich) na 5 konferencjach krajowych (w tym 4 o zasięgu międzynarodowym) i 3 międzynarodowych zagranicznych (w Niemczech, Czechach i na Ukrainie). W bieżącym roku kalendarzowym planowane jest wygłoszenie kolejnych referatów prezentujących wyniki zrealizowanego grantu na 3 konferencjach. Dotychczas wygłoszone referaty skupiały się przede wszystkim na prezentacji zabytków i wyników badań ich składów chemicznych (aspektów technologicznych). Poruszano także kwestie proweniencji badanych przedmiotów (kierunków handlowych, politycznych z których mogły napłynąć na teren Śląska) oraz ich funkcji i roli w dawnym społeczeństwie i w przestrzeni.

 

Wykaz referatów, konferencji i spotkań szklarskich, na których przedstawiano wyniki projektu:

• Znalezisko średniowiecznej lampy islamskiej z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r., (współautor: Krzysztof Sadowski).

Wczesnośredniowieczne naczynia szklane z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola-Ostrówka; XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Kamień Śląski, 15-18. maja 2013 r. (współautorzy: Aleksandra Pankiewicz, Krzysztof Sadowski).

• The finds of medieval glass of Russian origin from Wroclaw-Ostrów Tumski and Opole-Ostrówek" X konferencja Archeologia Zachodniej Ukrainy, Lwów, 22-24 maj 2013;

• The medieval mosque lamps from Silesia (Poland).; 18th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2014; 24-26 kwietnia 2014, (współautor K. Sadowski ).

• Cyfrowa rekonstrukcja naczynia szklanego typu Schlaufenfadenbecher z XIII-XIV w./ Digital reconstruction of the glass vessel type Schlaufenfadenbecher of XIII-XIV. Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego” "Pottery and Glass in Ancient and Medieval European Culture”, Wrocław, 17-19 wrzesień ( September) 2014, Poland. (współautorzy: S. Sasak, K. Sadowski).

• Zagadkowe paciorki z Głogowa. / The unknown beads of Glogau (Silesia). Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautor: K. Sadowski).

• Wczesnośredniowieczne szklane i szkliwione przedmioty o wschodniej proweniencji z Wrocławia Ostrowa Tumskiego i Opola Ostrówka./ Early medieval glass and glazed objects of eastern provenance from Wrocław Ostrów Tumski i Opole Ostrówek. Drugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła pt. „Ceramika i szkło w sztuce, Sztuka w ceramice i szkle”, Wrocław 7-9 października 2015  (współautorzy: A. Pankiewicz, K. Sadowski)

• Spätmittelalterliche emailbemalte Gläser des 13./14. Jahrhunderts aus Wrocław und Opole-Ostrówek (Schlesien), 6. Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und neuzeitlicher Glashütten, 6-8 maj 2016, Baiersbronn.

• Wczesnośredniowieczne pisanki–grzechotki ze Śląska. Technika wykonania, stylistyka, funkcja i znaczenie.”, Muzyka w archeologii, 4-5 marca 2016, Warszawa

• Późnośredniowieczne szkła emaliowane z Wrocławia i Opola-Ostrówka na Śląsku, 6. Mezinarodni konference historie sklarske a bizuterni vyrobu v Ceskych Zemich & diskusni seminar sklarske svitani, 20-22.10.2016, Jabloniec nad Nysą.


• Wczesnośredniowieczne pucharki lejkowate. (Early medieval funnel beakers)" podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, Katedře historie FF, Univerzity Polackého, Olomuuci, w dniach 14-15 maja 2014;

• Średniowieczne lampy meczetowe z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu i Opola- Ostrówka, podczas: Odborna skupina pro dějiny skla ČSA, w Havlíčkův Brodzie, 11-15.04.2015 

 

Wykaz publikacji prezentujących wyniki projektu:

• (w druku) Kowalczyk Ewelina, Siemianowska Sylwia: Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia, Historické sklo 6

• (w druku) Siemianowska Sylwia: Late medieval (13th-14th century) enamelled glass from Wrocław and Opole (Silesia), Publikation der Beiträge- Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas.

 (w druku) Siemianowska Sylwia: Glass gaming pieces for a board game from Opole-Ostrówek – Was hnefatafl played in the early medieval stronghold, Interdisciplinary Medieval Studies, Vol. IV, Yeast for Changes, Wrocław.

• (w druku) Sasak Stanisław, Sadowski Krzysztof, Siemianowska Sylwia: Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji, Ceramika i szkło w archeologii i Konserwacji [in:] K. Chrzan, P. Rzeźnik, S. Siemianowska (eds.).

 

w przygotowaniu:

• Karczma i dom kupca w XII wiecznym Opolu

• Oszklenie dawnych okien w świetle źródeł archeologicznych. Średniowieczne i wczesnonowożytne płytki witrażowe z badań Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.

• Witraż średniowieczny a wczesno nowożytny. Zmiana w technologii produkcji elementów oszklenia okiennego na przykładzie wyników analiz składów chemicznych szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.

• Stare i nowe w średniowieczu. O ceramice szkliwionej i szkliwieniu naczyń z Raciborza.

• Wczesnośredniowieczne pisanki-grzechotki ze Śląska w ujęciu interdyscyplinarnym


ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza