Publikacje Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Człowiek, sacrum, środowisko, miejsca kultu we wczesnym średniowieczu


[ spis artykułów ]


Autor Tytuł Strona

Wstęp 7
Jacek Banaszkiewicz "Nadzy wojownicy" - o średniowiecznych pogłoskach dawnego rytu wojskowego
"Die nackten Krieger" - Über den mittelalterlichen Nachhall eines alten Kriegerritus (Zusammenfassung)
11

25
Elżbieta Kowalczyk Sacrum. Z dziejów mitów toponomastycznych w archeologii
Das Sacrum. Zur Geschichte der toponomastischen Mythen in Archäologie (Zusammenfassung)
27

37
Leszek Paweł Słupecki Sanctuaria pogańskie w świecie natury u Słowian i Germanów. Święte gaje i ich bogowie
Sanktuarien in der Welt der Natur bei den Slawen und Germanen. Heilige Haine und ihre Götter (Zusammenfassung)
39

46
Stanisław Rosik Awans Słońca w mitologii przedchrześcijańskich Słowian na tle przemian społeczno - politycznych
Die zunehmende Rolle der Sonne in der Mythologie der vorchristlichen Slawen vor dem Hintergrund der sozial - politischen Umwandlungen (Zusammenfassung)
49

59
Andrzej Buko Pogańskie miejsca święte w krajobrazie osadnictwa wczesnośredniowiecznego Wyżyny Sandomierskiej
Heidnische heilige Stellen in der Besiedlunslandschaft der Sandomierz - Hochebene (Zusammenfassung)
61

83
Marek Dulinicz Miejsca, które rodzą władzę (najstarsze grody słowiańskie na wschód od Wisły)
Orte, die zur Macht bringen (älteste slawische Burgen östlich der Weichsel) (Zusammenfassung)
85

97
Grzegosz Domański Ślężański zespół osadniczy i kultowy we wczesnym średniowieczu
Siedlungs- und Kultkomplex auf dem Berg Ślęża (Zobtenberg) im frühen Mittelalter Zusammenfassung)
99

109
Zofia Kurnatowska Elementy sacrum w topografii tworzonej przez pierwszych Piastów domeny i jej głównych ośrodków
Elementy des Sacrum in der Topographie der Domene der ersten Piasten und erster Hauporte (Zusammenfassung)
111

125
Wojciech Chudziak Problem chrystianizacji ziemi chełmińskiej w świetle źródeł archeologicznych
Die Frage der Christianisierung des Kulmer (Chełmno-) Landes im Lichte der archäologischen Quellen (Zusammenfassung)
127

135
Marta Młynarska - Kaletynowa Z dziejów kultu Świętego Wojciecha w Polsce na przełomie XI/XII i w XII wieku
Zur Geschichte des Adalbertkultes in Polen an der Wende des 11./12. und im 12. Jahrhundert (Zusammenfassung)
137

153
Sławomir Moździoch Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym
Archäologische Spuren des heidnischen Kultes im frühmittelalterlichen Schlesien (Zusammenfassung)
155

192
Jarosław Lewczuk Sacrum i profanum - na przykładzie wybranych stanowisk archeologicznych z terenów środkowego Nadodrza
Sacrum und Profanum - am Beischpiel der ausgewählten archäologischen Fundstellen im mittleren Oderraum (Zusammenfassung)
195

206
Helena Zoll - Adamikowa Usytuowanie cmentarzy Słowian w środowisku (doba pogańska i pierwsze wieki po przyjęciu chrześcijaństwa
Die Lage der slawischen Gräberfelder in der Umwelt (heidnischen Zeiten und die ersten Jahrhunderte nach der Christianisierung) (Zusammenfassung)
207

219
Jacek Wrzesiński Gród - cmentarz - środowisko. Sacrum w kontekście przyrodniczym na przykładzie Ostrowa Lednickiego
Burg-Gräberfeld-Umwelt. Das Sacrum im Zusammenhang mit der Natur am Beispiel des Ostrów Lednicki (Lednica - Insel) (Zusammenfassung)
221

233
Anna Pobóg - Lenartowicz "Silvestres in moribus erant". O wyższości miasta nad wsią na przykładzie kanoników regularnych z Żagania
"Silvestres in moribus erant". Über die Überlegenheit der Stadt gegenüber dem Dorf am Beispiel der Regularkanoniker von Żagań (Zusammenfassung)
235

241
Marcin Wołoszyn Bizantyjskie i ruskie zabytki o charakterze sakralnym z Polski - wybrane przykłady
Bizantische und russische Funde von sakralem Gepräge aus Polen - gewählte Beispiele (Zusammenfassung)
243

255
Józef Szykulski Die Kultanlagen von Churajón (Südperu) und ihre kulturhistorische Bewertung
Założenie sakralno - obrzędowe w Churajón (Płd Peru) oraz ich interpretacje (Streszczenie)
257

281

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza