Publikacje Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu


[ spis artykułów ]Autor Tytuł Strona
Lech Leciejewicz, Eike Gringmuth - Dallmer Wstęp - Vorwort 7
Lech Leciejewicz Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu w pradziejach i średniowieczu jako problem badawczy
Mensch und Umwelt im mittleren und unteren Odergebiet in der Urgeschichte und im Mittelalter als Forschungsproblem
9

11
Eike Gringmuth - Dallmer Das Forschungsprojekt "Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit" - Entstehung, Zielsetzung und Organisation 13
Michał Kobusiewicz Stan i perspektywy badań nad problematyką paleolitu późnego i mezolitu w dorzeczu środkowej i dolnej Odry
Stand und Perspektiven der Forschungen zum Spätpaläolithikum und Mesolithikum im Flußgebiet der mittleren und unteren Oder
17

22
Klaus - Peter Wechler Zur Besiedlungsgeschichte des Odergebietes vom Spätpaläolithikum bis zum frühen Neolithikum 27
Anna Kulczycka - Leciejewiczowa Badania nad osadnictwem neolitycznym we wschodniej części środkowego i dolnego Nadodrza
Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung im östlichen Teil des mittleren und unteren Odergebietes
41

52
Günther Wetzel Das Neolithikum im westlichen Odergebiet 61
Elżbieta Kłosińska Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu - stan i potrzeby badań
Die Gebiete Nordwest-Polens in den Perioden I und II der Bronzezeit - Stand und Erfordernisse der Forschung
67

77
Stefan Wesołowski Stan badań nad osadnictwem kultury łużyckiej Pomorza zachodniego
Forschungen zum Siedlungswesen der Lausitzer Kultur in Westpommern
83
91
Rainer Schulz Zur Bronzezeit im brandenburgisch-vorpommerschen Odergebiet 97
Andrzej Mierzwiński Epoka brązu i początki epoki żelaza we wschodniej partii środkowego Nadodrza (podstawy źródłowe i osadnicze, zarys dotychczasowych kierunków i perspektyw badawczych)
Die Bronzezeit und die Anfänge der Eisenzeit im Ostteil des mittleren Odergebietes (Quellengrundlagen, Besiedlung, Abriß der bisherigen Forschungsrichtungen und Perspektiven)
109


120
Achim Leube Die eisenzeitliche Besiedlung des westlichen mittleren Odergebietes (6. Jahrh. v. Chr. - 6, Jahrh. n. Chr.) 127
Erdmute Schultze Grabfunde und Bestattungssitten der römischen Kaiserzeit im unteren Odergebiet - zum Forschungsstand 143
Grzegorz Domański Okres przedrzymski i wpływów rzymskich we wschodnim Nadodrzu
Vorrömische Eisenzeit und römische Kaiserzeit im östlichen Odergebiet
151
158
Zofia Kurnatowska, Alina Łosińska Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem Ziemi Lubuskiej
Perspektiven der Forschung zum Frühmittelalter im Lebuser Land
161
173
Władysław Łosiński Miejsce archeologii zachodniopomorskiego wczesnego średniowiecza w programie badań "Człowiek a środowisko naturalne w dorzeczu Odry"
Archäologische Untersuchungen zum frühen Mittelalter in Westpommern im Forschungsprogramm Mensch und Umwelt im Odergebiet"
177

187
Eike Gringmuth - Dallmer Forschungsstand und Probleme der Mittelalterforschung im Raum westlich der Oder unter dem Gesichtspunkt der Mensch-Umwelt-Beziehungen 195
Karl - Uwe Heußner Zum Stand der Dendrochronologie im unteren Odergebiet 207
Norbert Benecke Zum Forschungsstand archäozoologischer Untersuchungen im unteren Odergebiet 211

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza