Publikacje Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej


[ spis artykułów ]


Autor Tytuł Strona
Sławomir Moździoch Wstęp 4
Eike Gringmuth - Dallmer (Berlin) Methodische Überlegungen zur Erforschung zentraler Orte in ur- und frühgeschichtlicher Zeit 9
Sławomir Moździoch (Wrocław) Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej - organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego
Zentrale Orte im frühpiastischen Polen. (Zusammenfassung)

21

44
Zofia Kurnatowska (Poznań) Centrum a zaplecze. Model wielkopolski
Zentrum und Hinterland. Großpolnisches Modell. (Zusammenfassung)
53
57
Przemysław Urbańczyk (Warszawa) Procesy centralizacji władzy w okresie przechodzenia do organizacji wczesnopaństwowych
Prozesse der Machtzentralisierung in der Zeit des Übergangs zu den frühstaatlichen Organisationen. (Zusammenfassung)
61

67
Jan Frolík (Praga) Die mittelböhmischen Burgstätten und ihre Rolle in den Anfängen des tschechischen Staates 69
Čeněk Staňa (Brno) Poznámky k vývoji střediskových sídel na Moravě v pravěku a v časné době dějinné
Bemerkungen zur Entwicklung der Zentralorte in Mähren von der Urzeit bis zum frühen Mittelalter im Lichte der Ausgrabungen auf den Höhenburgwällen "Staré Zámky" in Brno-Líšeň und Zelená Hora. (Zusammenfassung)
71


90
Marek Dulinicz (Warszawa) Uwagi o początkach ośrodków handlowych na południowym wybrzeżu Bałtyku (VIII - IX w.)
Bemerkungen über die Anfänge der Handelszentren an der südlichen Küste der Ostsee (8. - 9. Jh.). (Zusammenfassung)
97

107
Jacek Poleski (Kraków) Naszowice und Zawada Lanckorońska - zwei frühmittelalterliche Stammesburgen im Dunajecgebiet 111
Stanisława Hoczyk - Siwkowa (Lublin) Centrum i zaplecze w świetle badań nad terytorium wspólnoty sąsiedzkiej w Małopolsce wschodniej w VIII - X wieku
Das Zentrum und Hinterland im Lichte der Forschungen der Siedlungsstrukturen im frühen Mittelalter im östlichen Kleinpolen. (Zusammenfassung)
121

129
Michał Brzostowicz (Poznań) Bruszczewski zespół osadniczy w IX i X wieku
Der Siedlungskomplex von Bruszczewo aus dem 9. Und 10. Jh. (Zusammenfassung)
135

151
Marek Dulinicz (Warszawa) Czy Płock był stolicą Mazowsza na przełomie X i XI wieku
Konnte Płock die Hauptstadt Masoviens an der Wende des 10. Und 11. Jh. sein? (Zusammenfassung)
155

168
Wojciech Chudziak (Toruń) Uwarunkowania komunikacyjne w okresie tworzenia się ośrodków wczesnopaństwowych w strefie chełmińsko - dobrzyńskiej
Verkehrsbedingungen in der Entstehungszeit der frühpiastischen Zentren im Gebiet von Chełmno - Dobrzyń. (Zusammenfassung)
173

181
Jacek Poleski (Kraków) Besiedlungshinterland des frühmittelalterlichen Krakau 185
Andrzej Buko (Warszawa) Wczesnośredniowieczna aglomeracja sandomierska. Początki i podstawy rozwoju
Frühmittelalterliche Agglomeration von Sandomierz: Anfänge und Grundlagen der Entwicklung. (Zusammenfassung)
197

203
Uwe Fiedler (Berlin) Das Land Lebus in piasticher Zeit 207
Jarosław Lewczuk (Zielona Góra) Gród i jego zaplecze w świetle badań powierzchniowych, AZP na terenie województwa zielonogórskiego
Die Burg und ihr Hinterland im Lichte der Untersuchungen der Archäologischen Aufnahme Polens (AZP) auf dem Gebiet der Woiwodschaft Zielona Góra (Grünberg). (Zusammenfassung)
227


237
Daniel Makowiecki (Poznań) Zaplecze gospodarcze Ostrowa Lednickiego w świetle badań archeologicznych
Tiere als wirtschaftliches Hinterland für den Ostrów Lednicki - Gebrauchsstrategie. (Zusammenfassung)
241

254
Jacek Wrzesiński (Ostrów Lednicki) Cmentarzysko wczesnośredniowieczne jako centralne miejsce praktyk religijnych i odbicie lokalnej struktury społecznej - przykład dziekanowicki
Frühmittelalterliches Gräberfeld als zentraler Ort für kultische Handlungen und Widerspiegelung lokaler Sozialstruktur - Beispiel von Dziekanowice. (Zusammenfassung)
257


267
Stanisław Firszt (Jelenia Góra) Górnictwo złota jako przyczyna powstania niektórych ośrodków miejskich na XIII - wiecznym Śląsku
Goldbergbau als Basis für die Gründung von Städten im 13. Jahrhundert in Schlesien. (Zusammenfassung)
273

283

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza