Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 40


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Andrzej MierzwińskiPrzemiany osadnicze w strefie Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Żmigrodzkiej od starszej 
epoki brązu po wczesny okres lateński 
Die Besiedlungsveränderungen auf dem Gebiet zwischen Trzebnickie Anhöhe 
und Żmigrodzka Becken von der älteren Bronze- bis zur frühen Latènezeit

45
Artykuły - Articles
Marek OlędzkiUwagi o niektórych odmianach fibul kapturkowych serii wschodniej jako przyczynek 
do zagadnienia kwalifikacji kulturowej wschodnich obszarów kultury przeworskiej
Comments on some variants of hood-shaped fibulas from eastern series as a contribution 
to the problem of cultural classification of eastern areas of Przeworsk culture
49 
68
Artykuły - Articles
Henryk MachajewskiSkandynawskie elementy kulturowe na Pomorzu Zachodnim z okresu wędrówek ludów 
(2 połowa IV w. - początek VI w.)
Skandinavische Kultureinwirkungen in Westpommern in der Völkerwanderungszeit 
(2 Hälfte des 4. - Anfang des 6. Jh.)
71 
95
Artykuły - Articles
Marian RębkowskiImportowane rynienki z Kołobrzegu. Z badań nad dalekosiężnymi kontaktami 
średniowiecznego miasta 
Die importierte Pfannen aus Kołobrzeg. Aus Forschungen über Fernkontakten 
der mittelalterlichen Stadt
97 
107
Artykuły - Articles
Jacek KabacińskiO homogeniczności stanowisk archeologicznych. Uwagi do artykułu T.Galińskiego "Zespoły 
typu Tanowo. Zachodniopomorski ekwiwalent ugrupowania Ertebølle-Ellerbek-Lietzow"
105Dyskusje - Discussions
Lech CzerniakKto wierzy w bociany? Uwagi w kwestii osobliwości nauki113Dyskusje - Discussions
Stanisław KukawkaCzy wierzę w bociany117Dyskusje - Discussions
Cezary BuśkoJ. Petrasch, Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa123Recenzje - Reviews
Bogusław GedigaV. Furmánek, L. Veliačik, J. Vladár, Slovensko w dobe bronzovej124Recenzje - Reviews
Zbigiew BukowskiM. Novotná, Die Bronzegefäße in der Slowakei130Recenzje - Reviews
Lech LeciejewiczBj. Ambrosiani, G.B. Erikson, Birka Vikinga Staden; S. Jensen, Ribe zur Wikingerzeit136Recenzje - Reviews
Wiktor StoczkowskiJean-Claude Gardin, Le calcul et la raison. Essais sur la formalisation du discours savant138Recenzje - Reviews
O. I. GoriunowaBadania archeologiczne I. D. Czerskiego na terenie kraju Przybajkalskiego140Kronika - Chronicle
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza