Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 27


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Barbara JankowskaSzata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa 
na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych
The Vegetation in the GopłoRegion in the Late Glacial and the Holocene nad the 
Influence of Settlement on its Development in the Light of Palaeobotanical 
Researches - Summary

37
Artykuły - Articles
Andrzej Prinke, Janusz SkoczylasStone Raw Material Economy in the Neolithic of the Polish Lowlands 
Gospodarka surowcami kamiennymi w neolicie Niżu Polskiego - Streszczenie
43 
85
Artykuły - Articles
Jerzy FogelUzbrojenie ludności kultury wschodniopomorskiej
Die Bewaffnung der Bevölkerung der Ostpommerschen Kultur 
- Zusammenfassung
87 
122
Artykuły - Articles
Tadeusz MakiewiczZwierzęce szczątki kostne jako źródło do badań struktury hodowli pradziejowej
Animal Bone Fragments as a Source for Studies of the Prehistoric Breeding 
Structure - Summary
125 
140
Artykuły - Articles
Ryszard MazurowskiPodstawy wnioskowania o stopniu zniszczenia obiektów archeologicznych, 
opartego na analizie materiału ceramicznego z powierzchni stanowisk 
Reasons for Inferrig the Degree of Devastation of Archaeological Objecs from
Analyses of Ceramic Material Obtained from the Surface of Sites - Summary
145 
183
Artykuły - Articles
Przemysław UrbańczykJ.E. Doran, F. R. Hodson, Mathematics and Computers in Archeology187Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakE. MacKie, The Megalith Builders191Recenzje - Reviews
Dobrochna JankowskaV. Podborský, E. Kazdová, P. Koštuřik, Z. Weber, Numerický kód moravské 
malované keramiký
197Recenzje - Reviews
Tadeusz MakiewiczGroupe de Recherches Archéologiques de Montpellier, Les "autel-foyers" 
en Languedoc
200Recenzje - Reviews
Tadeusz MakiewiczJ.Skaarup, Stengade II. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder 
og vikingetid
202Recenzje - Reviews
Lech LeciejewiczO. Olsen, H. Schmidt, Frykat. En jysk vikingeborg I; E. Roesdahl, Fyrkat. 
En jysk vikingeborg II
204Recenzje - Reviews
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza