Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 22


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Bolesław GinterWydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych 
w schyłkowym paleolicie północnej części Europy środkowej
The Extraction, Production and Distribution of Raw Material and Flint Products 
at the Late Palaeolithic in the Northern Part of Central Europe - Summary

75
Artykuły - Articles
Janusz Ostoja-ZagórskiFrom Studies on the Economic Structure at hte Decline of the Bronze Age and 
the Hallstatt Peroid in the North and West Zone of the Odra and Vistula Basins
Z badań nad strukturą gospodarczą schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego 
w północnej i zachodniej strefie dorzecza Odry i Wisły - streszczenie
123 
148
Artykuły - Articles
Elżbieta SzydłowskaZe studiów nad cmentarzyskami birytualnymi z przewagą grobów szkieletowych 
w kulturze łużyckiej
Zur Problematik biritualer Gräberfelder mit überwiegenden Körperbestattungen 
in der Lausitzer Kultur - Zusammenfassung
151 
169
Artykuły - Articles
Krzysztof WachowskiWagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym
Waagen und Gewichte im frühmittelalterlichen Schlesien, ein Vergleichstudim 
- Zusammenfassung
173 
203
Artykuły - Articles
Zygmunt Krzak"Almogaren", vol. II, 1971204Recenzje - Reviews
Tadeusz MalinowskiJiří Hrala, Knovizaka kultura ve střednich Čechách219Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakV. I. Gulaev, Drevnejšie civilizacii Mezoamerili219Recenzje - Reviews
Krzysztof WachowskiZdeněk Klanica,Předvelkomoravské pohřebišté v Dolních Dunajovicích222Recenzje - Reviews
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza