Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 12


Spis treści - Sommaire

Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kozłowski Janusz KrzysztofUwagi o przemyśle kampinijskim na Górnym Śląsku
Quelques remarques sur ľindustrie campignienne en Haute-Silésie - Sommaire

13
Artykuły - Articles
Gurba JanGrób kultury czasz lejowatych ze Starej Wsi w pow. lubartowskim
Une tombe de la civilisation des coupes en entonnoir de Stara Wieś, dist. le Lubartów 
- Sommaire
14 
16
Artykuły - Articles
Gurba JanGrób ceramiki sznurowej w Krzewicy w pow. tomaszowskim (woj. lubelskie)
Une sépulture de la civilisation de la céramique cordée découverte à Krzewica, distr. 
de Tomaszów Lubelski - Sommaire
16 
18
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaDwa skarby brązowe z powiatu łęczyckiego
Deux dépôts en bronze du district de Łęczyca - Sommaire
18 
26
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaO kilku naczyniach kultury łużyckiej późnej epoki brązu z Małej Wsi w pow. wieluńskim. 
Przyczynek do zagadnienia wpływów metalowych naczyń "węgierskich" na ceramikę łużycką
Quelques vases de la civilisation lusacienne de ľâge du bronze tardif de Mała Wieś, distr.
de Wieluń. 
Contribution à la question de ľinfluence des vases en métal "hongrois" 
sur la poterie lusacienne - Sommaire
27 
31
Artykuły - Articles
Woźniak ZenonCmentarzysko kultury łużyckiej w Chojnie-Golejewku w pow. rawickim
Un cimetière de la civilisation lusacienne de Chojno-Golejewko, distr. de Rawicz - Sommaire
31
116
Artykuły - Articles
Tetzlaffówna WandaPiec kultury łużyckiej z okresu halsztackiego ze Strzelec (stan. 3) w pow. mogileńskim
Un four de la civilisation lusacienne de la période de Hallstatt découvert à Strzelce 
(station No 3), distr. de Mogilno - Sommaire
117 
122
Artykuły - Articles
Kubasiewicz MarianSzczątki zwierzęce z okresu halsztackiego ze Strzelec (stan. 3) w pow. mogileńskim
Le matériel ostéologique de la période de Hallstatt livré par la station No 3 de Strzelce, 
distr. de Mogilno - Sommaire
123 
124
Artykuły - Articles
Piaskowski JerzyMetaloznawcze badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego,
znalezionych na Śląsku
Examination métallographique des produits en fer de la période de Hallstatt et du début
de la période 
de La Tène découverts en Silésie - Sommaire
124 
136
Artykuły - Articles
Durczewski DobromirKilka grobów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Quelques tombes du cimetière de la civilisation poméranienne ďOstrów Wielkopolski 
- Sommaire
137 
144
Artykuły - Articles
Jasnosz StanisławWczesnośredniowieczna półziemianka w Górze, pow. poznański 
Une demi-cabane du haut moyen âge de Góra, distr. de Poznań - Sommaire
144 
150
Artykuły - Articles
Myczkowski KazimierzOgólne wyniki badań szczątków kostnych i skorup zwierzęcych z wczesnego średniowiecza, 
wydobytych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1950-1957 
Les résultats de ľexamen des restes ostéologiques et des mollusques du haut moyen 
âge livrés 
par la station Ostrów Tumski à Wrocław au cours des campagnes 
1950-1957 - Sommaire
150Artykuły - Articles
Zoll-Adamikowa HelenaZagadnienie konserwacji zabytków metalowych na terenie Wielkiej Brytanii
The question of conservation of metal objects in Great Britain - Sommaire
171 
171

K. Jażdżewski, J. KostrzewskiHenryk Ułaszyn, Praojczyzna Słowian, Łódź 1959175Recenzje - Reviews
J. GurbaActa Archaeologica Carpathica, Kraków 1959180Recenzje - Reviews
J. KostrzewskiKarol Kromer, Das Gräberfeld von Hallstatt, Florencja1959181Recenzje - Reviews

Wykaz nabytków bibliotecznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 
za lata 1958-1959
Les acquistions de bibliothèque de la Présidence de la Société Archéologique Polonaise dans 
les années 1958-1959 -- Sommaire
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza