Numery archiwalne

Przegląd Archeologiczny, Tom 01


Spis treści - Sommaire

Autor/Autorzy Tytuł Strona Sekcja

Słowo wstępne1
Leon Kozłowski Wielkopolska w epoce kamiennej. Część II. Z 8 tabl. (I-VIII) i 3 ryc. w tekścieI-1Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Kultura lateńska (La Te`ne ) na obszarze b. Królestwa Polskiego.
Z 53 rycinami i mapką (tabl. 1)
I-2Artykuły - Articles
Wł. Antoniewicz Miecze bronzowe znalezione w b. Galicji. Z 13 rycinamiI-28Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Pisanki wczesnohistoryczne. Z 5 rycinamiI-42Odkrycia - Discoveries
Wł. Antoniewicz Wrzeciono bursztynowe z Kowanówka. Z 3 ryc.I-45Artykuły - Articles
Piotr Bieńkowski O głowie grecko-egipskiej w Kobylepolu. Z 1 tablicą (2)I-49Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Skarb bronzowy z Mącznik, w pow. średzkim, odkryty w roku 1818. Z ryciną I-51Odkrycia - Discoveries
Wandalin Szukiewicz Cmentarzysko szkieletowe w Łankiszkach pod Naczą w pow. lidzkim, grub wileńskiej.
Z 4 tablicami (IX-XII) i 23 ryc. w tekście
I-52Artykuły - Articles
Marjan Wawrzeniecki Puchary z lejkowatym-brzegiem z Rosiejowa i Sułowca. Z 2 ryc.I-53Odkrycia - Discoveries
Marjan Wawrzeniecki Wisiorki z Maryenhauzu w Inflantach Polskich. Z rycinąI-55Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Nowe nabytki działu przedhistorycznego Muzeum, Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu.
Z 5 rycinami
I-56Kronika - Chronicle

Z Komisji Archeologicznej Tow. Przyj Nauk. Sprawozdania z posiedzeń I-62, 151Kronika - Chronicle

Polska ustawa o wykopaliskachI-64Kronika - Chronicle
J. Kostrzewski B. Janusz: Zabytki przedhistoryczne Galicji Wschodniej. Lwów, 1918 I-66Recenzje - Reviews
Wł. Dzwonkowski Historja Polski na monografjach źródłowych oparta. Część I. Prehistorja ziem
polskich itd. Warszawa 1918 (Wł. Antoniewicz)
I-69Recenzje - Reviews

Literatura prehistoryczna polska z lat ostatnich (1916-1919) wraz z pracami obcemi
odnoszącemi się do Polski
I-71Bibliografia - Bibliographie

Ważniejsze prace i wydawnictwa obce do prehistorji reszty EuropyI-74,156Bibliografia - Bibliographie

Kronika I 75, 157; II-III 78, 159I-75, 157Kronika - Chronicle

Spis członków Komisji Archeologicznej Tow. Przyj. NaukI-78Kronika - Chronicle

ProśbaI-80Kronika - Chronicle
J. Talko-Hryncewicz Śp. Wandalin Szukiewicz I-81Kronika - Chronicle
Józef Kostrzewski Spis prac naukowych śp. Wandalina Szukiewicz I-83Kronika - Chronicle
Leon Kozłowski Wielkopolska w epoce kamiennej. Część I. Z 3 tablicami (3-5)I-84Artykuły - Articles
Zygmunt Zakrzewski Kto wybijał denary krzyżowe i jakie jest ich pochodzenie? Z 4 ryc.I-96Artykuły - Articles
Wł. Antoniewicz Żelazne oszczepy inkrustowane z Kamienicy, w pow. jarosławskim. Z 13 rycinamiI-99Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Przyczynki do poznania kultury grobów skrzynkowych wczesnej epoki żelaza.
Z 27 rycinami
I-112Artykuły - Articles
Zygmunt Zakrzewski Opis ozdób srebrnych i monet średniowiecznych, wykopanych w Trzebawiu,
w pow. poznańskim zachodnim. Z 3 rycinami
I-138Odkrycia - Discoveries
Wł. Antoniewicz Wykopaliska z kurhanu późnorzymskiego we wsi Urdomin w pow. kalwaryjskim.
Z 1 tablicą (6)
I-141Artykuły - Articles
Gibasiewicz Feliks Ks., Kostrzewski Józef Piec z epoki rzymskiej w Kapalicy, w pow. jarocińskim. Z 4 rycinamiI-143Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Lateńska klamra do pasa z Borkowa, w pow. inowrocławskim. Z 1 ryc.I-146Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Naczynia neolityczne z Poznania. Z 1 rycinąI-148Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Naczynia neolityczne z Borkowa, w pow. inowrocławskim. Z 2 ryc.I-149Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Nieistniejące już zbiory prywatne wykopalisk I-150Odkrycia - Discoveries

Bilans Komisji Archeologicznej T. P. N. za lata 1918-1919I-152Kronika - Chronicle

Ustawy Polskiego Towarzystwa PrehistorycznegoI-152Kronika - Chronicle
Wł. Antoniewicz B. Janusz: Kultura przedhistoryczna Podola galicyjskiego. Lwów, 1919I-153Recenzje - Reviews
Wł. Antoniewicz K. Morawski: Rzymianie i Germanie, 1919 I-154Recenzje - Reviews
J. Kostrzewski Bibljografja literatury odnoszącej się do prehistorji ziem polskich z r. 1919 I-155Bibliografia - Bibliographie
Kostrzewski Józef Naczyńko z ornamentem kreskowym kłutym z Chełmży, w pow. toruńskim. Z 1 ryc.II-67Odkrycia - Discoveries

Św. Augustyn KalkII-73Kronika - Chronicle
Wł. Antoniewicz Wykopaliska z epoki rzymskiej z Wewirszan, w pow. telszewskim (na Żmudzi). Z 1 ryc.II-III-63Artykuły - Articles
Marjan Wawrzeniecki Sztuczne chodniki w glinie II-III-65Odkrycia - Discoveries
Józef Kostrzewski Bibljografja literatury, odnoszącej się do prehistorji ziem obcychII-III-69Bibliografia - Bibliographie
Józef Kostrzewski Nowsze prace z prehistorji ziem obcychII-III-70Bibliografia - Bibliographie

f.i.: W sprawie Muzeum przedhistorycznego prof. Erazma Majewskiego w WarszawieII-III-71Kronika - Chronicle

Śp. ks. kan. Władysław GórzyńskiII-III-72Kronika - Chronicle

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w r 1920II-III-74Kronika - Chronicle

I Walne Zebranie Pol. Tow. Prehistorycznego za rok 1920II-III-77Kronika - Chronicle

Od administracji II-III-80Kronika - Chronicle

PodziękowanieII-III-80Kronika - Chronicle
G. Proniewski Pobrzeże Wisły w najbliższej okolicy Płocka pod względem archeologicznym.
Z mapką i 15 ryc. w tekście
II-III-81Artykuły - Articles
Piotr Bieńkowski O paru znaleziskach gallo-rzymskich na naszych ziemiach.
Z 1 ryc. w tekście i 2 tablicami (XIII-XIV
II-III-105Artykuły - Articles
Ks. Majkowski Monety z imieniem Sieciecha. Studjum z numizmatyki polskiej wieku XI. Z 2 ryc.II-III-112Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Jeszcze o kulturze lateńskiej na obszarze b. Królestwa Polskiego. Z 5 ryc. w tekścieII-III-114Artykuły - Articles
Kostrzewski Józef Pismo obrazkowe znaki własności czy symbole religijne? Z 6 ryc.II-III-127Artykuły - Articles
Zdzisław Lenartowicz Cmentarzysko grobów kloszowych we wsi Glince, w pow. opatowskim. Z 32 ryc.
i planikiem cmentarzyska.
II-III-134Odkrycia - Discoveries
Kostrzewski Józef Cmentarzysko ze śladami kultury wikingów w Łubówku, w pow. gnieźnieńskim.
Z 4 ryc. w tekście.
II-III-140Odkrycia - Discoveries
Bożena Stelmachowska Fibula płytowa z dwiema tarczkami spiralnemi z Obry, w pow. babimojskim. (Z Instytutu
Prehistorycznego Uniw. Pozn) Z 1 ryc.
II-III-147Odkrycia - Discoveries
J. Kostrzewski Dr. Wolfgang La Baume: Vorgeschichte von Westpreussen in ihren Grundzügen
dargestelt. Gdansk, 1920
II-III-150Recenzje - Reviews
Kostrzewski Józef Prehistorja czy prahistorja?II-III-150Kronika - Chronicle

Martin Jahn: Der Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwiclung
(Mannus-Bibliothek Nr. 21). Lipsk, 1921
II-III-152Recenzje - Reviews

Dr. Adam Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego Lwów 1921II-III-154Recenzje - Reviews

Lubor Niederle: Slovanské Starozitnosti. Oddil kulturni Zivot starych Slovanu. Zaklady kulturnich
starozitnosti slovanskich. Dilu III svazek 1. Praga czeska, 1921
II-III-154Recenzje - Reviews

J. K.: Nowsze prace z prehistorji Europy i bliskiego Wschodu II-III-157Bibliografia - Bibliographie

Śp. Marja CzaplickaII-III-158Kronika - Chronicle

Śp. Halina KożuchowskaII-III-159Odkrycia - Discoveries

Od Zarządu Pol. Tow. PrehistorycznegoII-III-160Kronika - Chronicle
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza