Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Nowakowski Dominik


1997
• Materiały z penetracji Wyspy Kormoranów na Jeziorze Sławskim, Lubogoszcz, stan. 16, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 39, 1997, s. 419-426, ISSN: 0520-9250

1999
• Wyniki badań archeologicznych stanowiska średniowiecznego Sława 21, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41, 1999, s. 297-306, ISSN: 0520-9250

• Tarnów Jezierny 600 lat temu, Nasza Sława, nr 4 (15), 1999, s. 4, ISSN: 1429-7590

2001
• z: A. Boguszewicz, Z. Pozorski, Średniowieczne założenie obronne w Tarnowie Jeziernym w świetle badań z lat 1999-2000, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 43, 2001, s. 395-408, ISSN: 0520-9250

• Zamek w Tarnowie Jeziernym w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, Nasza Sława, nr 1 (20), 2001, s. 4, ISSN: 1429-7590

• Borów Polski – gniazdo Rechenbergów, panów na Sławie, Nasza Sława, nr 3 (22), 2001, s. 4, ISSN: 1429-7590

• Sława i jej okolice w ostatniej ćwierci XVIII w., Nasza Sława, nr 4 (23), 2001, s. 4, ISSN: 1429-7590

2002
• Zamek w Ryczeniu w świetle badań archeologicznych z lat 1980-1981, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 44, 2002, s. 409-421, ISSN: 0520-9250

• Wczesnośredniowieczny obiekt obronny z okolic Sławy, Nasza Sława, nr 4 (27), 2002, s. 5, ISSN: 1429-7590

2003
• Topór ze wsi Stare Strącze, gm. Sława, pow. Wschowa, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 45, 2003, s. 309-310, ISSN: 0520-9250

2004
• Wstępne wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (stan. 21) w Sławie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 46, 2004, s. 97-112, ISSN: 0520-9250

• Sława i jej okolice w pradziejach i średniowieczu [w:] W. Strzyżewski (red.), Sława – zarys dziejów, Sława 2004, s. 35-66, ISBN: 83-920100-0-0

• Prasławianie, Nasza Sława, nr 1 (32), 2004, s. 8, ISSN: 1429-7590

• Gród nad Czernicą, Nasza Sława, nr 4 (35) 2004, s. 7, ISSN: 1429-7590

2005
• Wznowienie badań wykopaliskowych na zamku w Tarnowie Jeziernym, Nasza Sława, nr 3-4 (38-39), 2005, s. 28, ISSN: 1429-7590

• z: R. Mruczek, M. Stefanowicz, Zamek lewobrzeżny we Wrocławiu w świetle nowszych badań, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 47, 2005, s. 175-191, ISSN: 0520-9250

2006
• Średniowieczna organizacja parafialna w Sławie i okolicy, Nasza Sława, nr 1 (40), 2006, s. 4-5, ISSN: 1429-7590

• Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu pałacowego w Sławie, Nasza Sława, nr 2 (41), 2006, s. 4-5, ISSN: 1429-7590

• Nowe materiały z badań archeologicznych zamku w Tarnowie Jeziernym, Nasza Sława, nr 3 (42), 2006, s. 4, ISSN: 1429-7590

• Badania dendrochronologiczne – nowe daty do historii Sławy i Tarnowa, Nasza Sława, nr 4 (43), 2006, s. 4, 11, ISSN: 1429-7590

2008
• Lipinki – materiały archeologiczne do historii wsi i dworu, Nasza Sława, nr 4 (51), 2008, s. 6-7, ISSN: 1429-7590

• Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław ss. 641, ISBN: 978-83-89499-48-6

• Z badań założeń obronno-rezydencjonalnych w księstwie głogowskim, Silesia Antiqua, t. 44, 2008, s. 123-134, ISSN: 0080-9594

• Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Sławie (stan. 21), pow. wschowski, w świetle badań archeologicznych 2004 roku, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 44, 2008, s. 127-141, ISSN: 0071-6963

• Wznowienie badań na grodzisku kasztelańskim w Sądowlu (Lechitów, stan. 4), gm. Wąsosz, [w:] J. Kolenda (red.), Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, Wrocław 2008, s. 171-211, ISBN: 978-83-89499-52-3

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Neue Forschungen am Burgwall Kleinitz (Klenica, pow. Zielonogórski) in Niederschlesien, Polen. Ein Vorbericht, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jahr. 49, Heft 1, 2008, s. 67-98, ISSN: 0012-7477

• Die mittelalterlichen Ritter- und Herzogsburgen im Herzogtums Glogau (Niederschlesien) und ihr Beziehung zu den Siedlungsstrukturen, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jahr. 49, Heft 2, 2008, s. 147-164, ISSN: 0012-7477

2009
• z: F. Biermann, A. Kieseler, Spätmittelalterliche Turmhügel in Niederschlesien. Das Beispiel von Klein Beltsch (Bełcz Mały, gm. Wąsosz), Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Jahr. 50, Heft 4, 2009, s. 565-599, ISSN: 0012-7477

• Od kasztelanii do weichbildu. Podziały wewnętrzne ziemi głogowskiej w średniowieczu, [w:] S. Moździoch (red.), Stare i nowe w średniowieczu – pomiędzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie VI, Wrocław 2009, s. 263-278, ISBN: 978-83-89499-61-5

2010
• Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A. Paroń, S. Rossignol, B. Szmoniewski, G. Vercamer (red.), Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe, Wrocław-Warszawa 2010, s. 227-244, ISBN: 978-83-89499-70-7

2011
• Siedlungsarchäologische Forschungen zum hoch- und spätmittelalterlichen Landesausbau am Beispiel des Flämings, Archäologie in Berlin und Brandenburg 2009 (2011), s. 20-24, ISBN: 978-3-8062-2464-1

• Der mittelalterliche Siedlungskomplex von Sława (Schlawa, Niederschlesien) im Lichte der archäologischer Untersuchungen, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Der Wandel um 1000, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 60, Langenweissbach 2011, 397-410, ISBN: 978-3-941171-45-9

• Landesausbau des hohen Mittelalters am Beispiel des Fläming (Brandenburg), [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klamt (red.), Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 19. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung, Bd. 64, Langenweissbach 2011, s. 17-34, ISBN: 978-3-941171-56-5

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Od ogniska do zniszczenia pożarem. Grodzisko w Klenicy, gm. Bojadła, w świetle wyników nowych badań wykopaliskowych, [w:] A. Jaszewska, A. Michalak (red.), Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Garbicz 5-6 czerwca 2008, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, z. 4, Zielona Góra 2011, s. 329-348, ISBN: 978-83-9213-74-7-4

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Mittelalterliche Herrschafts- und Siedlungsstrukturen in Niederschlesien am Beispiel von Köben (Chobienia) an der Oder, Prähistorische Zeitschrift, Bd. 86/1, 2011, s. 100-132, ISSN: 0079-4848

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Problematyka późnośredniowiecznych dworów na kopcu na Śląsku w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. w Bełczu Małym gm. Wąsosz, Przegląd Archeologiczny, t. 59, 2011, s. 137-166, PL ISSN: 0079-7138

2012
• z: F. Biermann, A. Kieseler, From a Slavic stronghold to a medieval town – the example of Chobienia, [w:] B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu, Biskupin-Wrocław 2012, Biskupińskie Prace Archeologiczne 9, s. 415-431, ISBN: 978-83-927846-2-3; 978-83-934204-0-7

• Rewolucja czy ewolucja? Przemiany struktur osadniczych w późnym średniowieczu na przykładzie miast północnej części Śląska, [w:] M. Bláhowá, S. Rosik, T. Wünsch (red.), Silesia historica. Badania nad historią Śląska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania, Radices Silesiae – Silesiacee Redices 2, Wrocław 2012, s. 97-119, ISBN: 978-83-935760-1-2

2013
• Schlesische Ritterburgen des späten Mittelalters Und frühen Neuzeit im Lichte der archäologischen Quellen, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klamt (red.), Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 70, Langenweissbach 2013, s. 471-508, ISBN: 978-3-941171-85-5

• z: D. Adamska, Bankau pod Głogowem – zaginiona wieś w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, [w:] M. Goliński, S. Rosik (red.), Z badań nad historią Śląska i Europy w wiekach średnich, Scripta Historica Medievalia, t. 3, 2013, 123-139

2014
• Od wczesnośredniowiecznego grodu do miasta lokacyjnego. Rozwój struktur osadniczych w okolicach Sławy w średniowieczu, [w:] A. Rösler (red.), Siedem wykładów na siedem wieków Sławy, Zeszyt historyczny, Sława 2014, 19-38, ISBN: 978-83-920100-6-7

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Grodzisko plemienne w Chobieni gm. Rudna w świetle badań archeologicznych 2010 r., [w:] K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch (red.), Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo – gospodarka – ideologia, Wrocław-Głogów 2014, s. 269-333, ISBN: 978-83-63760-29-8

• z: D. Adamska, A. Latocha, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014, ss. 308, ISBN: 978-83-63760-36-6

2015

• Zmiany struktur osadniczych w wyniku kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim na przykładzie obszaru Fläming (południowo-wschodnia Brandenburgia), [w:] S. Moździoch, K. Chrzan (red.), Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, Spotkania Bytomskie, t. 7, Wrocław 2015, s. 65-99, ISBN: 978-83-63760-44-1

• Alternatywna próba interpretacji funkcji zespołu osadniczego z Gostynia pod Głogowem w świetle danych archeologicznych i toponomastycznych, [w:] B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze, współczesność, Biskupińskie Prace Archeologiczne 10, Biskupin-Wrocław 2015, s. 499-525, ISBN: 978-83-942714-0-4, ISBN: 978-83-927846-8-5

• Lokalne ośrodki władzy książęcej na Niżu Śląskim w XII-XIII wieku, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 51, 97-123, ISSN: 0071-6863

2016
• z: F. Biermann, A. Kieseler, Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien. Die slawischen Ringwälle von Köben (Chobienia) und Kleinitz (Klenica) im Kontext der Frühgeschichte des mittleren Oderraums, Studien zur Archäologie Europas, Bd. 27; Bonn 2016; ISBN 978-3-7749-3982-0

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Köben an der Oder (Chobienia) - Forschungen zum Wandel der Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse im mittelalterlichen Niederschlesien, [w:] F. Biermann, A. Kieseler, D. Nowakowski, Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien. Die slawischen Ringwälle von Köben (Chobienia) und Kleinitz (Klenica) im Kontext der Frühgeschichte des mittleren Oderraums, Studien zur Archäologie Europas, Bd. 27; Bonn 2016; 23-210, ISBN 978-3-7749-3982-0

• z: F. Biermann, A. Kieseler, Die Nachuntersuchung von 2007 auf dem Burgwall von Kleinitz (Klenica), [w:] F. Biermann, A. Kieseler, D. Nowakowski, Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien. Die slawischen Ringwälle von Köben (Chobienia) und Kleinitz (Klenica) im Kontext der Frühgeschichte des mittleren Oderraums, Studien zur Archäologie Europas, Bd. 27; Bonn 2016; 467-481, ISBN 978-3-7749-3982-0

Überlegungen zum frühmittelalterlichen Siedlungskomplex Gustau (Gostyń) in Niederschlesien aufgrund archäologischer und toponomastischer Quellen, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Die frühen Slawen - von der Expansion zu gentes und nationes, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 81/1, Langenweissbach, s. 241-257, ISBN: 978-3-95741-053-5


• z: D. Adamska, A. Latocha, Prototypowy czy pilotażowy? W sprawie dyskusji nad pierwszym tomem Słownika wsi śląskich w średniowieczu, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 72, nr 1, s. 181-191, ISSN 0037-7511


• Ceramika naczyniowa z najstarszych nawarstwień kulturowych, [w:] P. Nocuń (red.), Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, Siedlęcin-Pękowice-Kraków 2016, s. 187-204, ISBN: 978-83-940949-4-2


2017

• z: F. Biermann, N. Posselt, Mittelalterliche Turmhügel im nordschlesischen Tiefland, Burgen und Schlösser, Jg. 58, H. 2/2017, 91-106, ISSN: 0007-620


• Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, Wrocław ss. 609, ISBN: 978-83-63760-94-6


• Mittelalterliche Doppelburgen in Polen. Einleitung zur Forschungsproblematik anhand ausgewählter Beispiele aus Pommern, Schlesien, Groß- und Kleinpolen, [w:] I. Beilke-Voigt, O. Nakoinz (red.), Enge Nachbarn. Doppelburgen und Mehrfachburgen in Bronzezeit und Mittelalter und mittelalterliche Doppelstädte, Berlin Studies of the Ancient World 47 (Berlin 2017), s. 247-281, ISBN: 978-3-9818369-0-5, ISSN: 2366-6641


• z: F. Biermann, Prospektionen bei Wahlstatt (Legnickie Pole) – archäologische Forschungen zur „Tatarenschlacht“ bei Liegnitz von 1241, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klamt (red.), Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raun, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Bd. 82, Langenweissbach 2017, s. 461-491, ISBN: 978-3-95741-067-2

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza