Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Wojtasik Jerzy
Wojtasik Jerzy

1957

Znaleziska bursztynowe ze stanowiska 4 w Wolinie, "Materiały Zachodniopomorskie", III, s. 99-160.

1958

Pozostałości osady łużyckiej na wzgórzu “Młynówka” w Wolinie, "Materiały Zachodniopomorskie", IV, s. 49-104.

1959

i Cnotliwy E., Misa romańska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wolinie,"Materiały Zachodniopomorskie", V, s. 249-256.

1960

Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, "Materiały Zachodniopomorskie", VI, s. 159-208.

1963

Rzemiosło szewskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie, "Z Otchłani Wieków",3, s. 169-171.

Przedmioty drewniane znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, "Materiały Zachodniopomorskie", IX, s. 273-316.

rec.: E. I. Ojatewa, Obuw i drugije kożanyje izdielia drewniewo Pskowa, Archeołogiczeskij Sbornik nr 4, Sławianskije drewnosti, Leningrad 1962 r., str. 77-94, "Materiały Zachodniopomorskie", IX, s. 577-579.

1968

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu “Młynówka” w Wolinie, Szczecin.

1970

i Filipowiak W., Wolin, pow. loco, "Informator Archeologiczny. Badania 1969 r.", s. 341-243.

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu “Młynówka” w Wolinie (badania w 1969 r.), Materiały Zachodniopomorskie", XVI, s. 289-323.

1971

i Filipowiak W., Wolin, stanowisko l, "Informator Archeologiczny, Badania 1970 r.", s. 220.

1974

i Filipowiak W., Wolin, pow. Kamień Pomorski, stanowisko l, "Informator Archeologiczny. Badania 1973 r.", s. 229.

1975

i Filipowiak W., Światowit z Wolina, "Z Otchłani Wieków", 41, z. 2, s. 82-88.

i Filipowiak W., Wolin, pow. Kamień Pomorski, stanowisko l, wykop 6, "Informator Archeologiczny. Badania 1974 r.", s. 210-211.

1976

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko 1, "Informator Archeologiczny. Badania 1975 r.", s. 229-230.

1977

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny. Badania 1976 r.", s. 248-249.

1978

Najstarsze osadnictwo, (w:) Ziemia wrzesińska, przeszłość i teraźniejszość, Warszawa-Poznań, s. 27-43.

Wyroby z metali kolorowych ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie, “Materiały Zachodniopomorskie”, XXIV, (1982) s. 115-157.

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny. Badania 1977 r.", s. 10-11.

1979

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny, Badania 1978 r.", s. 211.

1980

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny, Badania 1979 r.", s. 198-199.

1981

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny, Badania 1980 r.", 178-179.

1983

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, Informator Archeologiczny, Badania 1982 r., s. 234.

1984

i Filipowiak W., Wolin, woj. szczecińskie, stanowisko l, "Informator Archeologiczny, Badania 1983 r.", s. 181-182.

rec. O.I. Dawidan, Jantar Sytaroj Ładogi. "Archeologiczeskij Sbornik", 25, Leningrad 1984, "Materiały Zachodniopomorskie", XXX, (1988), s. 323-324.

rec. J. Bukowska-Gedigowa, Wyroby bursztynowe z Opola-Ostrówka, Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola, Wrocław 1984, "Materiały Zachodniopomorskie", XXX, (1988), s. 324-325.

1986

i Cnotliwy E., Łosiński W., Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle analizy porównawczej struktur zespołów ceramicznych, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, s. 62-117.

Materiały bursztynowe ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie , “Materiały Zachodniopomorskie”, XXXII, (1990), s. 139-151.

1991

Materiały bursztynowe z Wolina – Starego Miasta. (Stanowisko 1, wykopy 7 i 8), "Materiały Zachodniopomorskie", XXXVII, s. 63-96.

1992

Bursztyn ze stanowisk wykopaliskowych 5, 6 oraz znaleziony luźno na Starym Mieście w Wolinie, “Materiały Zachodniopomorskie”, XXXVIII, (1994), s. 173-201.

1999

Srebrne Wzgórze w Wolinie – wstępne wyniki badań z lat 1961-1969, "Materiały Zachodniopomorskie", XLV, s. 313-384.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza