Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Wesołowski StefanWesołowski Stefan

1977

Początki kultury łużyckiej nad dolną Odrą, (w:) Geneza kultury łużyckiej na terenie Nadodrza, Wrocław, s. 97-108.

1978

Dolice, woj. szczecińskie, stan.30, "Informator Archeologiczny. Badania 1977 r.", Warszawa, s. 55.

Dolice, woj. szczecińskie, stan.30, "Informator Archeologiczny. Badania 1978 r.", Warszawa, s. 291-292.

1983

Plemiona kultury łużyckiej na terenie Szczecina /od XII do IV wieku p.n.e./, (w:) Dzieje Szczecina, 1, Warszawa-Poznań, s. 280-469.

i Cnotliwy E., Dekówna M., Leciejewicz L., Łosiński W., Rogosz R., Rulewicz M., Wesołowski, S., Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Polskie Badania Archeologiczne, 23, Wrocław.

1989

Powstanie i rozwój osiedli obronnych kultury łużyckiej przy ujściu Odry, (w:) Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s.159-170.

1993

Nowsze badania nad kulturą łużycką na Pomorzu Zachodnim, (w:) Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicata, Słupsk, s. 359-370.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza