Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Wachowski Krzysztof
Krzysztof Wachowski

1972

Nowe znaleziska wczesnośredniowiecznych wag i odważników z terenu Śląska, "Silesia Antiqua", XIV, s. 201-205.

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe we Wrocławiu-Oporowie, "Silesia Antiqua", XIV, s. 189-199.

i Domański G., Lodowski J., Sprawozdanie z badań powierzchniowo-weryfikacyjnych w dorzeczu Małej Ślęzy w 1972 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV s. 71-74.

1973

i Romanow J., Miszkiewicz B., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe, (w:) Tomice, pow. Dzierżoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 173-210.

1974

Wagi i odważniki na Śląsku na tle porównawczym, "Przegląd Archeologiczny", 22, s. 173-207.

1975

Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

1974

rec.: Z. Klanica, Přédvelkomoravské pohřebitě v Dolních Dunajovicích, Přispěvek k otázce o zajemných vztahů Slovanů a Avarů v Podunají, Studie Archeologického Ustavu Československé Akademie Věd v Brně, 1, Praha 1973, "Przegląd Archeologiczny", 22, s. 222-224.

1976

i Kaźmierczyk J., Cmentarzysko szkieletowe z XI-XII w. w Niemczy, pow. dzierżoniowski,"Studia Archeologiczne", IX, s. 93-140.

1977

Chronologia i funkcja tzw. szpil pierścieniowatych w świetle znalezisk na Ostrówku w Opolu, "Archeologia Polski", XXII, s. 446-454.

Z badań nad osadnictwem słowiańskim w początkach wczesnego średniowiecza na Śląsku,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIX, s. 56-60.

1980

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1978 w Niemczy, w woj. wałbrzyskim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXI, s. 88-93.

Wagi, odważniki, (w:) Słownik Starożytności Słowiańskich, VI, s. 290-293.

Uwagi o pochodzeniu wielkomorawskich ostróg taśmowatych, "Przegląd Archeologiczny", 28, s. 219-224.

1981

Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Studium archeologiczne kontaktów w zakresie kultury materialnej, "Przegląd Archeologiczny", 29, s. 151-197.

Badania na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Starym Zamku, woj. wrocławskie w 1979 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXII, s. 50-52.

1982

Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Problemy kontaktów archeologicznych i politycznych,"Przegląd Archeologiczny", 30, s. 141-185.

Średniowieczna broń miotająca na Śląsku w świetle znalezisk z Ostrówka w Opolu, "Archeologia Polski", XXVII, s. 167-202.

1983

Das Problem der Chronologie der karolingischen Einflüsse auf das Gebiet von Jugoslavien, "Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters", 11, s. 163-167.

1984

Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu, (w:) Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. Militaria-Wyroby bursztynowe, Warszawa s. 11-112.

1985

Der karolingische Fundhorizont in Südpolen, (w:) Tezisy dokladov polskoj delegacji na V Meždunarodnom Kongrsse Slavjanskoj Archeologii, Kiev, Warszawa, s. 19-23.

1986

Z badań nad kontaktami Słowian z kulturą karolińską, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", nr 41, (1988), s. 70-72.

1987

Der karolingische Fundhorizont in Südpolen, "Archäologisches Korrespondenzblatt", R. 17, z. 4, s. 523-528.

Źródła i eksploatacja surowców mineralnych w pradziejach i we wczesnym średniowieczu,"Nauka Polska", nr 6, s. 181-182.

1988

Merowingische und karolingische Sporen auf dem Kontinent, "Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters" R. 14/15:1986/87, s. 49-79.

1989

i Sachs R., Die Renaissancekeramik in der schlesischen Fürstentumshauptstadt Breig (Brzeg), (w:) Beiträge zur Keramik, 3, Düsseldorf, s. 53-54.

1992

i Domański G., Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku, Wrocław.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza