Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Siemianowska Sylwia


2010
• Typ Bruszczewo i dalkowsko-obrzańska grupa form naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi w kwestii zasięgu, chronologii występowania oraz genezy, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 52, 2010, s. 203-222.

2012
• z: Jaworski G., Marcinkiewicz K., Piekalski J., Badania na zamku Wleń. Budowle 6 i 7 na Zamku Górnym, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, 2012, s. 243-273.

2014
• z: Kowalczyk E., Późnośredniowieczne figurki ceramiczne z „Dworu na Wodzie” w Będkowicach, pow. wrocławski, Silesia Antiqua, t. 49, 2014, s. 77-98.

• Uniwersalność naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa, Silesia Antiqua, t.49, 2014, s. 37-62.

• z: Pankiewicz A., Sadowski K., Wczesnośredniowieczne naczynia szklane pochodzenia wschodniego z  Wrocławia Ostrowa- Tumskiego i Opola-Ostrówka, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t. 56, 2014, s. 191-206.

2015
• Analiza zabytków szklanych i szkliwionych z badań św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w: In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1 Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego, A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.), Uniwersytet Wrocławski 2015, s. 261-284.

• Późnośredniowieczny pucharek z pionowymi żeberkami ze studni klasztoru bernardynów w Jaworze, w: Średniowieczna studnia klasztoru bernardynów w Jaworze jako przedmiot interdyscyplinarnych badań, A. Mula red., Muzeum Regionalne w Jaworze 2015.

• Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua t. 50, s. 203-286.

• z: Sadowski K. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963. Komentarz technologiczny, Silesia Antiqua t. 50, s. 287-297.

• z: Antosik Ł. Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Silesia Antiqua, t. 50, s. 101-115

2017
• Sasak S., Siemianowska S., Sadowski K. Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji, [w:]  Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.), Wrocław, s. 405-417.

• Paternoga M., Rzeźnik P., Siemianowska S. Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części Śląska [w:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.), Wrocław, s. 83-105.

• Siemianowska S. Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny. Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramika z Obiszowa k. Głogowa, [w:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.), Wrocław, s. 51-82.

• Pankiewicz A., S. Siemianowska, K. Sadowski Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z piastowskich ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza), In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne, t. 3, Wrocław.

• Siemianowska Sylwia, Gruszczyńska-Ziółkowska Anna, DWUGŁOS W SPRAWIE GRZECHOTEK, Wczesnośredniowieczne pisanki-grzechotki ze Śląska z perspektywy archeologa: technika wykonania, stylistyka, funkcja i znaczenie, Meakultura, nr 258 (ISNN 2299-1255), dostęp: http://meakultura.pl/edukatornia/dwuglos-w-sprawie-grzechotek-1833 (na dzień 18.07.2017)

• Siemianowska S. Inkaska wyrocznia Maucallacta: Wstępne opracowanie materiału ceramicznego ze śmietnisk ofiarnych [w:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec (red.), Wrocław, s. 134-135.

• Siemianowska S. „Między wschodem a zachodem”. Późnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu [w:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec (red.), Wrocław, s. 80.

• Pankiewicz Aleksandra, Sylwia Siemianowska, Early medieval glass rings from Silesia, [w:] The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Siemianowska S., Rzeźnik P., Chrzan K. Wrocław, s. 37-38.

• Siemianowska Sylwa, Sadowski Krzysztof, Rzeźnik Paweł, Stoksik Henryk, Medieval lead glazes in the light of an analysis of pottery from Racibórz, [w:] The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Siemianowska S., Rzeźnik P., Chrzan K. Wrocław, s. 62-63.

• Siemianowska S., Domniemana karczma i „dom kupca” w śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących, [w:] red. D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz, Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław 2017.

• S. Siemianowska, K. Sadowski Medieval mosque lamps from Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław and Opole- Ostrówek, Archeologia Polona 55, s. 133-145.

• S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, Editorial, Archeologia Polona, 55, s. 1-2


• (w druku) Ceramika naczyniowa i drobne przedmioty gliniane z badań realizowanych w ramach projektu Kantatallita 2007-2009  (maszynopis oddany do Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW, ma być częścią monografii)

• (w druku) Glass gaming pieces for a board game from Opole-Ostrówek – Was hnefatafl played in the early medieval stronghold?  Interdisciplinary Medieval Studies, Vol. IV, Yeast for Changes, B. Stanisławski (red.), Wrocław. 

•  (w druku), z: Kowalczyk Ewelina. Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia, Historické sklo 6

•  (w druku) Late medieval (13th-14th century) enamelled glass from Wrocław and Opole (Silesia), Publikation der Beiträge- Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas

•  (w druku) z: A. Pankiewicz, K. Sadowski: Jak interpretować 8-kilogramowy depozyt szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu?, Historické sklo 6

•  (w druku) z: A. Pankiewicz, K. Sadowski: Problem możliwości rozwoju metalurgii na grodach wczesnośredniowiecznych na podstawie znalezisk z wrocławskiego Ostrowa Tumskiego

•  (w druku) Siemianowska S. Oszklenie dawnych okien w świetle źródeł archeologicznych. Średniowieczne i nowożytne elementy oszklenia okiennego z badań Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu przeprowadzonych w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua, t. 52

•  (w druku) Siemianowska S., Sadowski K. „Od średniowiecznej multi różnorodności do nowożytnej prostoty.” Badania archeometryczne elementów oszklenia okiennego z badań archeologicznych Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Legnicy, Raciborza i Głogowa, Silesia Antiqua, t. 52

•  (w druku) Siemianowska S., Pankiewicz A., Sadowski K. W kwestii techniki wykonania i szkliwienia wczesnośredniowiecznych pisanek-grzechotek ze Śląska, Silesia Antiqua, t. 52.

• (w druku), Pankiewicz A., Siemianowska S., Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim istniała pracownia szklarska?

•  (w druku), Pankiewicz A., Siemianowska S., W kwestii istnienia pracowni szklarskiej w Opolu-Ostrówku. 

Redakcje naukowe:
• 2017 S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.) Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław.

• 2017 S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan (eds.) The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, Wrocław.

• 2017 S. Siemianowska, P. Rzeźnik,  K. Chrzan, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (eds.), Archeologia Polona Vol. 55

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza