Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Rębkowski Marian
Rębkowski Marian

 

1985

Stara Łomża, gm. Łomża, woj. łomżyńskie. Stan.2, "Góra św. Wawrzyńca", "Informator Archeologiczny . Badania 1984 r.", s. 144.

1988

Kołobrzeska zapinka zdobiona motywem złączonych dłoni na tle podobnych znalezisk z północno-zachodniej Europy, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXXVI, 3, s. 515-526.

rec.: Gniezno. Studia i materiały historyczne, II, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXXVI, 2, s.350-352

1989

Stan i problematyka badań nad początkami miasta lokacyjnego w Kołobrzegu w świetle trzech pierwszych sezonów badawczych (1986-1988), "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXXVII, 3-4, s. 463-479.

1991

i Kruk A., Wykopaliska archeologiczne w Kołobrzegu, Warszawa.

Rewelacyjne odkrycia, "Głos Pomorza", z. 28-29 września 1991, s. 6.

Złoto w Kołobrzegu, "Głos Koszaliński", październik 1991.

1992

Importowane rynienki z Kołobrzegu. Z badań nad dalekosiężnymi kontaktami średniowiecznego miasta, "Przegląd Archeologiczny", 40, s. 97-104.

1993

Przemiany społeczno-kulturowe w dobie lokacji w Kołobrzegu w świetle badań nad ceramiką, "Archeologia Polski", XXXVIII, z. 2, s. 318-336.

Z badań nad początkami miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, "Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego", Gdańsk, s. 55-58.

rec.: Birka Studies. Investigations in the Black Earth. Vol, 1, Early Investigations and Future Plans, B.Ambrosiani, H.Clarke, Stocholm 1992, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 117-120.

1994

"...miasto opływające w dostatki..", i Kołobrzeg lokacyjny, (w:) Kołobrzeg, s. 8-15.

1995

Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego Kołobrzegu, Kołobrzeg.

i Kroczyński H., Kołobrzeg 1255-1995, Bydgoszcz.

i Nawrolski T., Ein Beitrag zur Erforschung mittelalterlicher Keramik in Pommern, "Offa", 52, s. 163-184.

i Kruk A. Kołobrzeg - dziedzictwo odkrywane, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 1-2/32-33/X, s. 21-22.

1996

red.: Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, Kołobrzeg.

Wprowadzenie do archeologii średniowiecznego Kołobrzegu, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, s.13-24.

i Polak Z., Wywrot B., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, s. 25-194.

i Polak Z., Rozplanowanie przestrzenne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I s. 195-208.

i Polak Z., Budownictwo i architektura, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I, s. 209-220.

Ceramika, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I s. 221-230.

Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny, (w:) w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I s. 337-344.

Topografia Kołobrzegu w XIII w., (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 2, s.127-136

1997

red.: Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, Kołobrzeg.

Zagadnienia wstępne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s. 5-14.

i Polak Z., Wywrot B., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s. 15-142.

Elementy rozplanowania: blok i parcela, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s.143-150.

Naczynia gliniane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s. 165-172.

Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kościane oraz inne wyroby wykonane z gliny, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, s.235-242.

Change or continuity. The origins of the late medieval town of Kołobrzeg in Pomerania, (w:) Urbanism in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" Conference, 1, Zellik, s.19-28.

Medieval glazed pottery imported into Pomerania. A survey of the state of studies, (w:) Imported and Locally Produced Pttery: Methodes of Identification and Analysis, Warszawa, s. 97-109.

Neue Ausgrabungen in Kolberg (Kołobrzeg), "Beiträge zum Oder-Projekt", 2, s. 63.

1998

red.: Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, Kołobrzeg.

Wstęp, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 5-12.

i Polak Z., Wywrot-Wyszkowska B., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s.13-168.

i Polek Z., Zabudowa i funkcja terenu w średniowieczu, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 169-181.

Naczynia gliniane, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 193-207.

Znaki pielgrzymie, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 223-227.

i Nyborg E., Drewniana figurka św. Jana, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 259-270.

Zabytki wykonane z innych surowców, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, s. 277-287.

The Locetion of Medieval Kołobrzeg and the Finds of Pottery as Evidence of Social Changes, "Hikuin" 25, s. 99-110.

"Medieval Europe - Brugge 97"& 7 questions to 7 countries, (Odpowiedź na ankietę), "META, Medeltidsarkeologisk Tidskrift" nr 1/1998, Lund, s. 65-66.

Die Entwicklung Kolbergs im Mittelallter (9-14. Jahrhundert), (w:) Berichte und Beiträge des Geistwissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V., 1997, Öffentliche Vorträge, Leipzig, s. 22-36.

Kołobrzeg. II medioeve sul Baltico, "Archeologia Viva", R. XVII, nr 68, s. 56-63.

Normanowie nad Parsętą, "Nowy Kołobrzeg", nr 0/98, s. 12-13.

1999

red.: Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, Kołobrzeg.

Wprowadzenie, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, s. 5-12.

i Polak Z., Wywrot-Wyszkowska B., Źródła archeologiczne, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, s.13-173.

Ślad osadnictwa wczesnosłowiańskiego, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, s. 175-179.

Pracownie rogownicze i ich produkty oraz zabytki wykonane z innych surowców, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, s. 271-281.

Uwagi na temat ceramiki średniowiecznej, (w:) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, s. 207-219.

Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Kolberg (Kołobrzeg) vom 13. Bis zum 15. Jahrhundert, (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel, Lübeck, s. 403-414.

The maritime topography of medieval Kołobrzeg, (w:) Maritime Topography and the Medieval Town. Papers from 5th International Conference on Water Archaeology in Copenhagen, 14-16 May 1998, The National Museum of Denmark, Copenhagen, s. 55-60.

2000

i Leciejewicz L., Kołobrzeg. Średniowieczne miasto nad Bałtykiem, Kołobrzeg.

red.: i Leciejewicz L., Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg.

i Leciejewicz L., Przedmowa. Einführung, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 7-8.

Początki i rozwój miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Świadectwo archeologii, (w:) Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 147-160.

Handwerk in der Gründungsstadt Kolberg. Bemerkungen zu den Möglichkeiten der archäologischen Forschungen, (w:) Handwerk-Stadt-Hanse. Ergebnisse der Archäologie zum Mittelalterlichen Handwerk im südlichen Ostseeraum, Europäischer Verlag der Wissenschaften,Frankfurt am Main, s. 37-52.

Centrum lokacyjnego Kołobrzegu, (w:) Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, Wrocław, 227-234.

2001

Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg.

i.Rulewicz M., Czy mieszkańcy Szczecina pielgrzymowali w średniowieczu do Kolonii ?, (w:) Instantia est mater doctrinae, Szczecin, s. 351-358.

Domestic Architecture in Medieval Kołobrzeg (13th-15th century), (w:) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hauseraum III: Der Hausbau, Lübeck, s. 511-527.

2002

Prof. dr hab. Lech Leciejewicz. Szkic do portretu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i półwiecze pracy naukowej, "Archeologia Polski", 47, z. 1-2, s. 39-45.

Neue Ergebnisse zur ältesten Befestigung der Gründungsstadt Kolberg (Kołobrzeg), (w:) Civitas et castrum ad Mare Balticum, Riga, s. 224-234.

 2003

...ad sanctum Jacobum ultra montes...  Przyczynek do badań nad pielgrzymkami 

 mieszczan kołobrzeskich w średniowieczu, (w:) Civitas et villa. Miasto i wieś w   średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław, s. 265-269.

Umwelt und Siedlungsentwicklung des mittelalterlichen Kolbergs/Kołobrzeg, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M.,Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 217-227.

Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, Herausgegeben von Hartwig  Lüdtke und Kurt Schietzel, Mit Beiträgen von: Alfred Falk, Torsten Kempke, Uwe    Lobbodey, Hartwig Lüdtke, Per Kristian Madsen, Marion Roehmer, Anette Rother,  Markus Sanke und Henning Stilke, Neumünster 2001, Bd. 1: Text, Bd. 2: Kataloge, Bd. 3: Tafeln, ss. 857, "Przegląd Archeologiczny", 50, s. 136-143.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza