Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Paroń Aleksander


2001
• Zagadnienie origines gentium w dworskiej historiografii bizantyjskiej. Głos w dyskusji, [w:] Origines mundi, gentium et civitatum, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2001, s. 91-95.

2002
• Rec.: IMAGO NARRAT. OBRAZ JAKO KOMUNIKAT W SPOŁECZEŃSTWACH EUROPEJSKICH, red. S. Rosik , P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2478, Historia CLXI, Wrocław 2002, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” LVIII (2003), s. 125-133.

2003
• Nota rec.: Jan. M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia-Archeologia-Językoznawstwo, Poznań-Szczecin 2002, [w:] Questiones Medii Aevi Novae VIII, s. 400.

2005
• „Trzeba abyś tymi oto słowami odparł i to niedorzeczne żądanie” – wokół De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety , [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2783, Historia CLXX, Wrocław 2005, pp. 345-363.

2006
• Scytowie w historiografii bizantyjskiej – między naturą a kulturą, [w:] Mundus hominis - cywilizacja, natura, kultura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966, Historia CLXXV, Wrocław 2006, pp. 447-456.

2007
• Pieczyngowie na kartach De administrando imperio Konstantyna VII Porfirogenety, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 2972, Classica Wratislaviensia XXVII, Wrocław 2007, s. 97-112.

• Uwagi nad kulturową i etniczną identyfikacją koczowników na przykładzie Herodotowego ekskursu o Scytach, Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis 43, pp. 51-60.

2008
• The Battle of Legnica (9 April 1241) and its Legend, [in:] Meeting with Emotions. Human Past between Anthropology and History, red. P. Wiszewski, Wrocław 2008, pp. 89-108.

• (red.) z: Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G., Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, Wrocław-Göttingen 2008, ss. 139.

• z: Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G., Władza a struktury społeczne na wschód od Łaby – Wstęp/ Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe/ Power and social structures in the Middle Ages East of the Elbe, [w:] Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Göttingen 2008, s. 9-25.

• From Tribe to State and Back. Power in the Nomadic Societies of Eurasia in Middle Ages, [w:] Władza a struktury społeczne w średniowieczu na wschód od Łaby – Herrschaft und Sozialstrukturen im Mittelalter östlich der Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B. Sz.Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Göttingen 2008, pp. 93-100.

• [sprawozdanie z konferncji] z: Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G., Atelier international „Pouvoir et structures sociales au Moyen Âge à l'est de l'Elbe" (Wrocław, 26-27 juin 2008), Bulletin d' Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 44, s. 77-85.

• Ugoda w sprawie kasztelanii milickiej (26. VI 1249), [w:] Milicz.Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. J. Kolenda, Wrocław 2008, pp. 93-124.

2009
• z: W. Ożga, Pokój namysłowski z 22 listopada 1348 roku, Namslavia 2008, s. 49-55.

• Die Stammeseliten und das Phänomen des Kulturwandels. Grundlegende Bemerkungen anhand des Beispiels der Nomadenvölker der euroasiatischen Steppen im Mittelalter, [in:] Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, red. A. Klammt, S. Rossignol, Göttingen 2009, s. 43-54.

• Nomadic Peoples of the Black Sea Steppes – from Cimmerians to Polovtsy. Outline of the Political Relations, Sprawozdania Archeologiczne 61, s. 97-146.

• Zjawisko zmiany kulturowej w społecznościach koczowniczych na przykładzie Pieczyngów, [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją (VI Spotkania Bytomskie), red. S. Moździoch, Wrocław 2009, s. 443-475.

• Участие византийской дипломатии в убийстве князя Святослава Игоревича, Stratum Plus (Русское Время) 5 (2005-2009), s. 494-499.

2010
• (red.) z: Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G., Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, Wrocław-Warszawa 2010 (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Deutsches Historisches Institut), ss. 373.

• z: Rossignol S., Szmoniewski B.Sz., Vercamer G., Potestas et communitas – Herrschaft und Sozialstrukturen. Einführende Gedanken, [in:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski, G. Vercamer, Wrocław-Warszawa 2010, s. 13-19.

• The Nomadic State of Early Medieval Europe on the Background of the Eurasian Steppes’ Political Structures. An Essay, [w:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski,G. Vercamer, Wrocław-Warszawa 2010, s. 163-180.

• Power and Social Structures – Final Remarks, [w:] Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge zu Wesen und Darstellung von Herrschaftsverhältnissen im Mittelalter östlich der Elbe/Interdisciplinary Studies of the Constitution and Demonstration of Power Relations in the Middle Ages East of the Elbe, red. A. Paroń, S. Rossignol, B.Sz. Szmoniewski,G. Vercamer, Wrocław-Warszawa 2010, s. 357-362.

2011
• Byzantium and Pechenegs in the 10th century. An Attempt at Rethinking Their Political Relations, [w:] Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Vol. 3 (Abstract of Free Comunications), red. A. Nikolov, Sofia 2011, s. 231-2.

• Dzicy, odrażający źli (?) – wizerunek nomadów w historiografii bizantyjskiej i łacińskiej z 2. połowy X – początku XIII w., [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci prof. Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 123-137.

2012
• Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej dyplomacji bizantyjskiej, [w:] Historicae Viae. Studia dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2012, s. 151-165.

• Bitwa legnicka i najazd mongolski z 1241 roku w przekazie Jana Długosza – przykład kreowania pamięci wspólnoty, [w:] Silesia historica. Badania nad historią Śląska. Metody i praktyka historiografii oraz nowe poszukiwania (Radices Silesiae – Silesiacae Radices, t. 2), red. S. Moździoch, S. Rosik, Th. Wünsch, Wrocław 2012, s. 121-138.

• z: Dobrzańska H., Sharapova S.V., Szmoniewski B.Sz., Кочевники и оседлый мир: направления и перспективы российско-польского проекта, Уральский Исторический Вестник 37,4, s. 144-146.

• (red.) z: Malinowski G., Szmoniewski B.Sz., Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), red. G. Malinowski, A. Paroń, B.Sz. Szmoniewski, Wrocław 2012, ss. 143.

• z: Malinowski G., Szmoniewskim B.Sz., Introduction, [w:] Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), red. G. Malinowski, A. Paroń, B.Sz. Szmoniewski, Wrocław 2012, s. 7-10.

• The Picture of the Scythians in History by Herodotus and Xiongnu in Shiji by Sima Qian. An attempt at comparison, [w:] Serica – Da Qin. Studies in Archaeology, Philology and History on Sino-Western Relations (Selected Problems), red. G. Malinowski, A. Paroń, B.Sz. Szmoniewski, Wrocław 2012, s.71-100.

2013
• Wczesne państwa nomadów w Europie wczesnego średniowiecza (do 1000 roku). Modele i prawidłowości rozwoju, [w:] Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Poznań 2013, s. 221-248.

• „Facta est christiana lex, in pessimo et crudelissimo populo.” Bruno of Querfurt among the Pechenegs, [w:] The steppe lands and the world beyond them. Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday, red. F. Curta, B.-P. Maleon, Iaşi 2013, s. 161-178.

• Consensus through violence? Some remarks on the relations between the nomadic societies of the medieval Eurasia and the outside world, [w:] Consensus or violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th-14th c.), ed. by S. Moździoch, P. Wiszewski, s. 271-284.

• Nomades des Grandes Steppes dans les Études Polonaises Médiévales. La fin de la tradition de recherches?, [w:] Archéologie (numer specjalny Annales de l’Académie Polonaise des Sciences, Centres Scientifique à Paris, t. 8), red. B.Sz. Szmoniewski, Paryż 2013, s. 171-184.

• Дунайская Болгария и Хазарский каганат. Политическая ситуация в степной зоне Причерноморья в IX - начале X в. н.э., [w:] Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Сборник научных статей, red. А.А. Тышкин et al., Барнаул 2013, s. 209-211.

• Chiński eunuch kreuje porządek świata – rozważania na podstawie 110 rozdziału Shiji, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło, Wrocław 2013, s. 827-833.

• Brunona z Kwerfurtu wyprawa do Pieczyngów – aspekty misyjne i polityczne, Slavia Antiqua 54 (2013), s. 97-116.

• Uroczyste obchody jubileuszu Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 20 XII 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 68 (2013), s. 181-183.

2014
• Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014, ss.308.

• The Image of Nomads of the Black Sea Steppes in the Byzantine Historiography of the 10th-12th centuries. Perceiving of the “Other” and Political Practice, Pontica 47 (2014), s. 111-121.

2015
• Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Wrocław 2015, ss. 520.

 

• Auri cupidine immensa flagrantes, czyli o koczowniczej żądzy dóbr, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia 4 (35) (2015), s. 317-330.

 

• The Greed of the Nomads. Literary Topes and Reality, International Journal of Eurasian Studies, red. Yu Taishan, Li Junxiu, Bruce Doar, Beijing 2015, s. 64-79.


2016
• Civitas on the move: The City and State for the Nomads of Northern Eurasia, International Journal of Eurasian Studies, red. Yu Taishan, Li Junxiu, Bruce Doar, Beijing 2016, s. 144-155.

 

• Scytowie, Scytia, scytyjskość w starogreckiej tradycji literackiej, [w:] Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery, red. B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2016, s. 261-278.

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza