Bibliografie

Pozycje bibliograficzne dla: Modzelewski Karol

Modzelewski Karol

1972

Metody kartograficzne wobec spornych problemów historii społecznej wcześniejszego średniowiecza, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XX, nr 3, s. 391-413.

1972 Narok-beneficium grodu, "Kwartalnik Historyczny", 79, nr 3, s. 623-632.

1973

Grody i dwory w gospodarce polskiej monarchii wczesnofeudalnej. Cz. 1- Osady służebne a dwory książęce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXI, nr 1, s. 3-35.

1973 Grody i dwory w gospodarce polskiej monarchii wczesnofeudalnej. Cz. 2- Gospodarcze funkcje organizacji grodowej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXI, nr 2, s. 157-189.

1975

Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego (X-XIII), Wrocław.

Dziedzictwo plemienne w ustroju Polski piastowskiej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXIII, nr 3, s. 351-383.

1976

Comites, principes nobiles. Struktura klasy panującej w świetle terminologii Anonima Galla, (w:) Cultus et cognitio, Warszawa, s. 403-413

1977

The system of the ius ducale and the idea of the feudalism. Comments on the earliest class society in the medieval Poland, "Quaestiones Medii Aevi", R. I, ss. 71-99.

1978

Transizione dall’antivhitá al feudalesimo, (w:) Storia d’Italia, Annali 1. Dal feudalesmo al capitalismo, Einaudi, Torino, s. 5-109.

1979

Społeczeństwo i gospodarka, (w:) Italia. Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, zeszyt 10, Warszawa s. 149-274.

1980

Spór o gospodarcze funkcje organizacji gospodarczej grodów. Najstarsze źródła i metody, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVIII, nr 1, s. 87-101.

Jurysdykcja kasztelańska i pobór danin prawa książęcego w świetle dokumentów XIII w., "Kwartalnik Historyczny", LXXXVII, nr 1, s. 149-174.

Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. I. Z zagadnień początków poddaństwa w Polsce, "Przegląd Historyczny", R. LXXI nr 2, s. 210-235.

Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. II. Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII w., "Przegląd Historyczny", R. LXXI nr 3, s. 449-480.

Organizacja grodowa u progu epoki lokacji, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", XXVIII nr 3, s. 329-340.

1981

Ius aratorum na tle praw gruntowych ludności chłopskiej, (w:) Społeczeństwo Polski Średniowiecznej. Zbiór Studiów, I, Warszawa, s. 86-127.

1983

L’organizzazione dello stato polacco nei secoli X-XIII. La societá e le strutture del potere, (w:) Gli Slavi occidentali e meridionali nell’alto medioevo, Spoleto, ss. 557-596.

 ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza