Aktualności

2017.07.05 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/5/17 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 05.07.2017 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/5/17 na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/5/17 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 

Oferta nr 3 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;
15-703 BIAŁYSTOK

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena –  70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt, łącznie 96 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 33,84 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,5 pkt, łącznie 60,34 pkt

Oferta nr 2: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna; ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 BIAŁYSTOK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 48,30 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 75,30 pkt

Oferta nr 4: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN; ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 37,46 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,5 pkt., łącznie 63,96 pkt.

 

                                                                   

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                    Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza