Aktualności

2016.09.05 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/9/16 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 5.09.2016 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/9/16  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/9/16  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

     Oferta nr 2 Wykonawcy: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Sp.j.; ul. Brzeska 4; 87-800 WŁOCŁAWEK

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena – 70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt, łącznie 96 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

     Oferta nr 1: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN; ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 29,51 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 55,01 pkt. 

     Oferta nr 3: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 RADOM, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 25,82 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt., łącznie 51,82 pkt.

    

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza