Aktualności

2016.01.11 - Informacja o wyniku przetargu


dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

Organizator przetargu; Instytut Archeologii i Etnologii PAN  

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

     50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

           

                                                                                                                                     

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

dotyczy: przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Więziennej 6 we   

             Wrocławiu

 

1.   Mając za podstawę § 7 ust.4 Regulaminu przetargu Organizator informuje, że w przetargu na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Instytutu przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu, jako najkorzystniejszą wybrano:

 

     Oferta nr 1    

     Nazwa Oferenta: Piotr Jurgielewicz JMC, ul. Inżynierska 56/49, 53-230 Wrocław

     Liczba przyznanych punktów: 100

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – miesięczny czynsz najmu netto        –  80 pkt

kryterium nr 2 – doświadczenie                                – 10 pkt

kryterium nr 3 – koncepcja                                       – 10 pkt

 

2.   Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: wybrana Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Organizatora zawarte w Regulaminie przetargu.

    

3.   Po rozstrzygnięciu przetargu, na podpisanie z wybranym Oferentem umowy najmu lokalu (o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO), wymagana jest zgoda Ministra Skarbu Państwa, w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Z wnioskiem o uzyskanie ww. zgody do Ministra Skarbu Państwa (czas rozpatrzenia wniosku to ok. 30 dni) występuje Organizator po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu Najemcy lokalu i uzgodnieniu warunków i umowy najmu. Przewidywany termin podpisania umowy to ok. 14 dni od daty wpływu do Organizatora zawiadomienia o ww. zgodzie Ministra Skarbu Państwa.

 

4.   Przed podpisaniem umowy najmu Oferent zobowiązany jest do zapłaty kaucji zabezpieczającej najem, na wskazany przez Organizatora nr konta bankowego, w wysokości deklarowanej w ofercie złożonej przez Oferenta.

 

5.   Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu z Oferentem którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i podstawą do wydania kluczy do lokalu, jest złożenie przez Oferenta, w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnego z wytycznymi określonymi w treści Załącznika nr 8 do Regulaminu.

 

 

Organizator dziękuje Wykonawcy za wzięcie udziału w przetargu.

                

 

Wrocław, dn. 11 stycznia 2016 r.                               

                                                                                  

Na oryginale podpisał:

Przewodniczący Komisji przetargowej

 

Prof. Dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza