Aktualności

2015.10.26 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/WR/16/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 26.10.2015 r.


Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/WR/16/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/WR/16/15  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

     Oferta nr 3 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;

15-703 BIAŁYSTOK

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena – 70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt, łącznie 95,5 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

     Oferta nr 1: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 RADOM, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 34,55 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 60,05 pkt.

     Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK, oferta uzyskała:   kryterium nr 1 – cena – 52,92 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 78,42 pkt.

     Oferta nr 4: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN; ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 26,91 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt., łącznie 52,91 pkt.

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                    Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza