Aktualności

2015.06.30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/10/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 30.06.2015 r.                               

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/10/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/10/15  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

     Oferta nr 2 Wykonawcy: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Wydawniczy, ul.

     Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

 

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena – 70,00 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt, łącznie 96 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

     Oferta nr 1: PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703

     BIAŁYSTOK, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 51,86 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt, łącznie 77,36 pkt.

 

  

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza