Aktualności

2015.05.08 Oferty stypendiów naukowych w projekcie NCN, SONATA BIS 4 – HS pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów"


-

 

OFERTA PRACY NR 1

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie: historia lub filologia klasyczna;

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia;

- znajomość języka greckiego (klasycznego);

- znajomość języka angielskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- znajomość historii i kultury Rusów, Skandynawów i wikingów oraz relacji pomiędzy Bizancjum a wymienionymi społecznościami w okresie od IX do XII w.;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; znajomość języka łacińskiego (klasycznego); wykształcenie w zakresie archeologii oraz metodologii badań historycznych;

 

Opis zadań:

- kwerendy, tłumaczenia oraz analizy krytyczne bizantyńskich źródeł pisanych dotyczących: pobytu w Konstantynopolu Rusów, Skandynawów, wikingów, Normanów i krzyżowców (I-IV krucjaty) oraz topografii średniowiecznego Konstantynopola (ze szczególnym uwzględnieniem portów oraz miejsc pobytu w mieście obcych społeczności);

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 21 600 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 27 miesięcy

 

Termin składania ofert: 14 września 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 15.09.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: druga połowa września br.
5. Zatrudnienie: od 1.10.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2015 r.

 OFERTA PRACY NR 2

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie: historia lub filologia klasyczna;

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia;

- znajomość języka łacińskiego (klasycznego);

- znajomość języka angielskiego oraz francuskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- znajomość historii i kultury Normanów (łacińskich) oraz relacji pomiędzy Bizancjum oraz Europą łacińską w okresie od IX do XII w.;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; znajomość języka greckiego (klasycznego); wykształcenie w zakresie archeologii oraz metodologii badań historycznych;

 

Opis zadań:

- kwerendy, tłumaczenia oraz analizy krytyczne łacińskich źródeł pisanych dotyczących: pobytu w Konstantynopolu Normanów i krzyżowców (I-IV krucjaty) oraz topografii średniowiecznego Konstantynopola (ze szczególnym uwzględnieniem portów oraz miejsc pobytu w mieście obcych społeczności);

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 21 600 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 27 miesięcy

 

Termin składania ofert: 30 maja 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 30.05.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: początek czerwca br.
5. Zatrudnienie: od 15.06.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2015 r.

 

OFERTA PRACY NR 3

w projekcie Narodowego Centrum Nauki, typ konkursu: SONATA BIS 4 – HS

pt. „Konstantynopol-Kucukcekmece – punkt docelowy szlaku od waregów do Greków, ośrodek bizantynizacji Rusów

kierownik projektu: dr hab. Błażej Stanisławski

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie na uczelni technicznej ze specjalizacją ochrona zabytków lub pokrewną;

-wykształcenie humanistyczne na kierunku historia lub archeologia

- rozpoczęta nauka na studiach III stopnia w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka;

- umiejętność obsługi programów: rastrowych, wektorowych typu CAD, programów do modelowania 3D ze zdjęć (fotogrametria bliskiego zasięgu), tworzenia modeli 3D opartych na rekonstrukcji obiektów zabytkowych;

- umiejętność opracowywania danych ze skaningu laserowego

- umiejętność tworzenia dokumentacji archeologicznej i architektonicznej z użyciem wybranych narzędzi geodezyjnych i pomiarowych typu total station, skaner 3D, a także tradycyjnych metod dokumentacji architektury i obiektów archeologicznych;

- doświadczenie w pracy terenowej na stanowiskach archeologicznych, w tym na obszarze śródziemnomorskim - minimum 10 miesięcy;

- bardzo dobra znajomość oprogramowania AgiSoft Foto Scaning;

-  umiejętność przeprowadzania analiz chronologicznych źródeł architektonicznych;

- znajomość języka angielskiego;

- znajomość historii Bizancjum;

- znajomość topografii średniowiecznego Konstantynopola;

- doświadczenie badawcze w zakresie archeologii na stanowiskach bizantyńskich;

- dodatkowymi atutami będą: autorstwo publikacji naukowych; czynny udział w konferencjach; znajomość języków rosyjskiego i tureckiego; wykształcenie w zakresie archeologii;

 

Opis zadań:

- dokumentacja i analiza chronologiczna źródeł archeologicznych i architektonicznych na stanowisku w Stambuł-Kucukcekmece;

- uczestnictwo w badaniach wykopaliskowych prowadzonych w Stambule-Kucukcekmece;

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu badawczego;

- regularne sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

- autorstwo tekstu podsumowującego rezultaty przeprowadzonych badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wynagrodzenie (stypendium naukowe): kwota stypendium wynosi 12 000 PLN wypłacanych w comiesięcznych transzach

Czas pracy: 1/3 etatu

Okres wypłacania stypendium: 15 miesięcy

 

Termin składania ofert: 30 maja 2015 r.

 

Forma składania ofert:

Osobiście w sekretariacie IAE PAN we Wrocławiu lub drogą pocztową

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy (CV)
2. Kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (dla tegorocznych absolwentów)

3. Kopia zaświadczenia o kontynuacji nauki na studiach III stopnia
4. Lista publikacji (mile widziana)
5. List motywacyjny

Tryb rekrutacji:
1. Zasady przeprowadzenia konkursu i oceny wniosków o finansowanie stypendium są zgodne z Uchwałą nr 18/2014 z dnia 13 marca 2014 roku Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „SONATA BIS” oraz Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy konkursowej z kandydatami. 
3. Termin nadsyłania dokumentów: do 30.05.2015 r.
4. Rozmowa z wybranymi Kandydatami: początek czerwca br.
5. Zatrudnienie: od 15.06.2015 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnośnie oferty prosimy kierować drogą elektroniczną do:
dr hab. Błażej Stanisławski – st-wski@wp.pl

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2015 r.

 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza