Aktualności

2015.03.13 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/1/15 na dostawę 2 publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 12.03.2015 r.                               

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       

 

 

 

Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/1/15  na dostawę  2 publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/1/15  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

     Oferta nr 3 Wykonawcy: PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703

     BIAŁYSTOK

 

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena – 70,00 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt, łącznie 95,5 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

     Oferta nr 1: , Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o.

     ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 43,41 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26,00 pkt., łącznie 69,41 pkt.

     Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 30,48 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 20,00 pkt., łącznie 50,48 pkt.

     Oferta nr 4: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 RADOM, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 39,35 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 66,35 pkt.

 

 

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

                 

 

 

 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza