Aktualności

2015.03.09 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/4/15


OGŁOSZENIE 
O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 
Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/15


1. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:
Dostawa następującej publikacji:

„Przegląd Archeologiczny”, tom 62 (2014)

- wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.
3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 19.03.2015 r.
3. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfoliaed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza