Aktualności

2014.10.23 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14


Wrocław, dnia 22 października 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14

 

 

 

 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                 

                                                                                 

Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Archeologiczne Zeszyty Autostradowe”, zeszyt 15. Badania na autostradzie A4, cz.XII, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-5/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

     

2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 5 145,00 (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści pięć zł 00/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)  Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

3)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

4)  Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydłówka 24, 30-363 Kraków,

5)  Zakład Poligraficzny Sindruk Małgorzata Kowalcze, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-565 Opole.

4.    Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 100 pkt.

2)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 92,05 pkt.

3)  Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydłówka 24, 30-363 Kraków – 42,98 pkt.

4)  Zakład Poligraficzny Sindruk Małgorzata Kowalcze, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-565 Opole – 50,52 pkt.

5.      Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.      Mając za podstawę art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony Wykonawca: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, z powodu niewykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. W wiedzionym postępowaniu Wykonawca złożył wymagane oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz nie przedstawił dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W złożonej ofercie nie występowało stosowne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego. W tych okolicznościach Zamawiający mając za podstawę art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 16 października 2014 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Zamawiający wyznaczył termin na dostarczenie dokumentu do dnia 21 października 2014 r., do godz. 12.00, zawierając jednocześnie pouczenie, że niedostarczenie w/w dokumentu we wskazanym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspomniany ostatnio termin upłynął bezskutecznie, zatem wykluczenie Wykonawcy stało się uzasadnione.

     Końcowo Zamawiający podaje, że zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                       Kierownik Ośrodka Badań nad

                                                                       Kulturą Późnego Antyku i

Wczesnego Średniowiecza

we Wrocławiu

            Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

 

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza