Aktualności

Wrocław, dnia 10 marca 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14

 

 

 
 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                 

                                                                                 

Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Przegląd Archeologiczny”, t. 61 (2013), udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-2/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

      Agencja Reklamowa TOP

      Agnieszka Łuczak

      ul. Toruńska 148

      87-800 Włocławek

 

2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 8 295,00 (słownie: osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

3)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa,

5)   Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin,

6)   Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara Monika i Wojciech Sagalara s.c., ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź,

7)   Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków,

8)   Wydawnictwo Garmond s.c. K Głowik, A. Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy,

9)   PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin,

10)   Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław.

4.    Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 83 pkt,

2)  Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 100 pkt,

3)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław – 82 pkt,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa – 79 pkt,

5)   Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin – 70 pkt,

6)   Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara Monika i Wojciech Sagalara s.c., ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź – 51 pkt,

7)   Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków – 66 pkt,

8)   Wydawnictwo Garmond s.c. K Głowik, A. Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy – 88 pkt,

9)   PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin – 63 pkt,

10)   Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław – 50 pkt.

5.      Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców.

 

 

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 38101 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36853 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, fax. 071 3443352.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

·        W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: [...] f) nakład: 350 egz. [...];.

·        W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: [...] f) nakład: 400 egz. [...];

 


-Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.arch.pan.wroc.pl


Wrocław: Dostawa publikacji
Numer ogłoszenia: 36853 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu , ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.arch.pan.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa publikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: a) Tytuł publikacji: Przegląd Archeologiczny, t. 61 (2013); b) numer ISSN: 0079-7138; c) druk, oprawa oraz dostarczenie i wniesienie do siedziby Zamawiającego; d) książka formatu A4; e) objętość: 256 stron, w tym 25 stron kolorowych (strony kolorowe: 79, 83, 85, 147, 151, 153, 155, 158, 159, 164-168, 170, 173, 174, 218, 219, 222, 223, 224, 226, 227, 228); f) nakład: 350 egz.; g) papier offset 90 g/m2; h) okładka 4 kolory + folia błyszcząca; i) oprawa twarda, blok książki zszywany, kapitałka; j) zamówienie realizowane z materiałów własnych Wykonawcy; k) Wydawca publikacji: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Al. Solidarności 105; l) wraz z dostawą publikacji do Zamawiającego Wykonawca przenosi prawa do rozporządzania publikacją jak właściciel na Wydawcę; m) wydruk próbny publikacji (w kolorze) - Wykonawca przedstawia do Zamawiającego do zatwierdzenia przed drukiem całego nakładu; n) Wydawca przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy materiały redakcyjne niezbędne do realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arch.pan.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 216..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SIWZ - Przegląd t. 61


Zał. nr 1. Wzór oferty
załącznik nr 2a - oświadczenie 1
załącznik nr 2b - oświadczenie 2
załącznik nr 2c - informacja
załącznik nr 3 - projekt umowy
załącznik nr 4 - wykaz dostaw
załącznik nr 5 - informacja o podwykonawstwie
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza