Aktualności

2016.09.01 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/17


01.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/17

 

 

Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 ze zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

a) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych (32,6 ark. wyd.) do Atlasów historycznych miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz projekty okładek

b) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku 190 plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych do zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz zesz. 13: Wrocław

 

Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określa zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

 Uprzejmie zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 12.09.2016 r.

 

 

      Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                        Prof. dr hab. Sławomir Moździoch
Do pobrania:
Ogłoszenie
Zał.1 Druk ofert
Zal. 2 Zapytanie ofertowe
Zał. 3 Projekt umowy
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza