Aktualności

2015.03.26 - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej


Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 26.03.2015 r.  


Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/15, unieważnia podjętą w dniu 20 marca 2015 r. czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dla zamówienia, tj. oferty nr 1 złożonej przez PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK

 

 

Uzasadnienie

 

W postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę  publikacji Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK, która uzyskała następującą punktację: kryterium nr 1 – cena – 70,00 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt, łącznie 95,5 pkt.

 

W wyniku weryfikacji czynności wyboru podjętej przed zawarciem umowy okazało się, że oferta uznana za najkorzystniejszą nie została złożona do wiedzionego postępowania, tylko postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez inny podmiot. Wskazuje na to widniejący na ofercie nr postępowania, do którego oferta jest składana oraz przedmiot postępowania wskazany w formularzu ofertowym. Okoliczności tych Zamawiający nie zauważył podczas badania oferty. W konsekwencji konieczne i uzasadnione stało się unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                    Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza