Aktualności

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wrocław, dnia 4 grudnia 2013 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-22/W/IAiEPAN/13

 

 

 
 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                    

Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych”, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-22/W/IAiEPAN/13, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-22/W/IAiEPAN/13, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy:

 

      Agencja Reklamowa TOP

      Agnieszka Łuczak

      ul. Toruńska 148

      87-800 Włocławek

 

2.     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 31 395,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)   Agencja Reklamowa TOP, Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

2)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.

4.     Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)   Agencja Reklamowa TOP, Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 100 PLP,

2)   Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław – 88,99 PLP.

5.       Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców.

 

 

 

 

 Wrocław: Dostawa publikacji

Numer ogłoszenia: 482164 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu , ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.arch.pan.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa publikacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk 1 publikacji wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego według poniższej specyfikacji i wymogów: a) Tytuł publikacji: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło; b) numer ISBN: 978-83-63760-14-4; c) druk, oprawa oraz dostarczenie i wniesienie do siedziby Zamawiającego; d) książka formatu A4; e) objętość: 840 stron, w tym 111 stron kolorowych (strony kolorowe: 2, 18, 20, 52, 55, 57, 75, 76, 90, 96, 97, 99, 142, 174, 175, 219, 221, 223, 226, 234, 235, 239, 279, 280, 286, 287, 299, 308, 311, 312, 342, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 417, 418, 424, 427, 452, 453, 455, 496, 497, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 559, 560, 562, 563, 569, 570, 571, 577, 579, 581, 592, 600, 611, 629, 631, 632, 633, 698, 702, 703, 717, 720, 723, 734, 740, 750, 755, 762, 763, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 804, 805, 816, 819, 839); f) nakład: 350 egz.; g) papier offset 90 g/m2; h) okładka 4 kolory + folia błyszcząca; i) oprawa twarda, blok książki zszywany, kapitałka; j) zamówienie realizowane z materiałów własnych Wykonawcy (pliki pdf); k) Wydawca publikacji: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Al. Solidarności 105; l) wraz z dostawą publikacji do Zamawiającego Wykonawca przenosi prawa do rozporządzania publikacją jak właściciel na Wydawcę; m) wydruk próbny publikacji (w kolorze) - Wykonawca przedstawia do Zamawiającego do zatwierdzenia przed drukiem całego nakładu; n) Wydawca przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy materiały redakcyjne niezbędne do realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: arch.pan.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, pok. 216.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wciśnij link poniżej, by pobrać specyfikację


http://www.arch.pan.wroc.pl/download/do_pobrania/siwz_ksiazka.pdf
 
Załączniki do pobrania:

nr_1_wzor_oferty.doc
nr_2a_oswiadczenie_1.doc
nr_2b_oswiadczenie_2.doc
nr_2c_informacja.doc                                   nr_3_projekt_umowy.doc                nr_4_wykaz_dostaw.doc
ed

menu

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
indeks tekstów
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza